Felles kommunal journal (FKJ)

Felles kommunal journal skal gi én felles kommunal pasientjournal som vil knytte helse-Norge bedre sammen. Målet med felles kommunal journal er å gi innbyggere tryggere og bedre helsetjenester gjennom digitale verktøy som støtter arbeidshverdagen til helsepersonell.

Aktører

Sist oppdatert

Ansvarlig pådriver

Riche Vestby

Riche Vestby

Innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd

riche.vestby@lup.no
991 69 952

Om anskaffelsen

Prosess

Prosjektorganisering

KS har etableret et heleid selskap som skal videreføre arbeidet som ble startet av Direktoratet for E-helse. Selskapet skal lede utviklingen frem til kommunene kan ta stilling til videre deltakelse med stegvis realisering av en felles kommunal journal. Det er etablert en prosjektgruppe som ledes av Harald Hjelde.

Les mer

En felles styringsgruppe er etablert for å se nærmere på styring, organisering og finansiering. Her deltar stat og kommune som likeverdige parter representert ved Helse- og omsorgsdepartementet, KS og kommunene Stavanger, Kristiansand, Vinje, Bodø, Bergen, Oslo,  Bærum, Hammerfest og Ringsaker.

Behov

Behovet i prosjektet er mangfoldig og komplekst. Det er derfor gjennomført et omfattende utredningsarbeid der kommunesektoren bidratt med innspill fra 200 helsepersonell og ledere fra 45 kommuner.

Les mer

Kommunene har et stort behov for en journalløsning som sikrer samhandlingen internt i kommuner, og med sykehus og aktører gjennom nasjonale fellesløsninger på tvers av helsesektoren i Norge. Felles kommunal journal vil støtte helsepersonellets arbeidshverdag bedre enn i dag, og sørge for at rett informasjon blir tilgjengelig på rett sted til rett tid.

 

Dialog med markedet

Tett dialogen med markedet står sentralt i utviklingen av prosjektet.

Les mer

Innspill fra leverandørmarkedet er viktig for samarbeidsprosjektet. Det foregår kontinuerlig ulike involveringsaktiviteter. For oppdatert informasjon se her.