Kulturendring blir kanskje det vanskeligste?

av Harald Aas

En helt fersk rapport om avfallsfrie byggeplasser peker på bedre teknologiutnyttelse, kulturendring og tidlig samspill for å få til avfallsfrie byggeplasser. Les oppsummeringen og last ned rapporten.

En helt fersk rapport om avfallsfrie byggeplasser peker på bedre teknologiutnyttelse, kulturendring og tidlig samspill for å få til avfallsfrie byggeplasser. Les oppsummeringen og last ned rapporten.

Rapporten som nå er lagt frem er en del av et forprosjekt støttes av Innovasjon Norge. Hensikten er å øke innsikten om hvor og hvorfor avfall oppstår, og identifisere det som hindrer og hva som muliggjør avfallsfrie byggeplasser. – Byggherrene får gjennom rapporten et bedre bilde av når de kan sette krav om avfallsfrie byggeprosjekter. For de utførende i byggebransjen er rapporten en klar oppfordring til samarbeid om utvikling av de løsningene rapporten peker på, sier Harald Aas som er én av to prosjektledere for fellesinitativet for avfallsfrie byggeplasser.

Digitalisering og videre utvikling, og utstrakt bruk, av BIM (digitale modeller) blir nevnt av så og si alle, og rapporten anbefaler at det jobbes videre med å utforske hvorfor denne teknologien ikke utnyttes i større grad?

Et annet viktig moment er bruken av emballasje ble ansett som en stor kilde til avfall, både under intervjuer, observasjon og på workshop. Det foreslås mer bruk av gjenbrukbar emballasje for å redusere avfall, og se på om behovet for beskyttelse kan dekkes på andre måter som ikke genererer like mye avfall som emballasje. Utviklingen av disse tjenestene kan ha gode synergieffekter i form av ryddigere byggeplass, bedret hms og kostnadsreduksjon.

Videre bør det ses på hvordan man kan tilrettelegge for tidlig planlegging. Når og hvordan bør de ulike aktørene inkluderes for optimal samhandling, som er et premiss for gode prosesser som avfallsfrie byggeplasser krever.

– Her må det nok til noe teknologi- og produktutvikling, og det er det mulig å få til. Den største utfordringen blir kanskje en kulturendring som gir rom for nye måter å samarbeide på og en gjennomgående nulltoleransen for avfall, sier John R. Moen som er den andre prosjektlederen i fellesinitativet for avfallsfrie byggeplasser, og som selv har lang fartstid i byggebransjen.

Hovedutfordringer som hindrer avfallsfrie byggeplasser

  1. Planlegging og bestilling skjer for sent i prosessen, og er ikke presis nok
  2. Skade på materialer under transport, håndtering, oppbevaring og montering fører til avfall
  3. Mangelfull kompetanse, kultur, holdning for å etablere nulltoleranse for avfall
  4. Mye svinn og avkapp i produksjon og på byggeplass

Hovedtiltak for å oppnå avfallsfrie byggeplasser

  1. God, tidlig og koordinert planlegging med digitale verktøy
  2. Logistikk for retur og gjenbruk av emballasje
  3. Insentiver som fremmer avfallsfrie byggeplasser
  4. Monteringsklare produkter i form av precut og moduler levert til byggeplass

Last ned og les hele rapporten