Effektanalyse: Innovativ anskaffelse av elektronisk byggesaksbehandling

av Inger Schedell Flattum

I en fersk effektrapport utført av Oslo Economics går det frem at den innovative anskaffelsen som førte fram mot digital byggesaksbehandling både gir offentlige besparelser, bedre tjenestekvalitet og næringsvekst.

– Vi er svært fornøyde med resultatet, og ikke minst det gode samspillet med tjenesteleverandørene som har vært en de viktigste suksessfaktorene i dette prosjektet, sier prosjektleder Olaug Hana Nesheim i Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).

Til nå har 60% av landet kommuner tatt i bruk løsningen, og de samfunnsmessige gevinstene vil bli større etter hvert som resten kommer etter og det digitale tjenestetilbudet utvikles videre.

Fortellingen om dette prosjektet strekker seg tilbake til 2012 for Leverandørutviklingsprogrammet sin del. Vi bisto med tilrettelegging av markedsdialog og behovsbeskrivelsen for det som den gang het ByggLett der man tok mål av seg å forenkle og digitalisere byggesaker. Direktoratet for byggkvalitet har siden den gang utviklet dette prosjektet og samarbeidet med leverandørmarkedet til løsninger som har blitt tatt i bruk av over halvparten av landets kommuner.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, beskrive behovet og overlate løsningen til markedet. Denne tilnærmingen til en løsning har ført til lavere kostnader for staten og sannsynligvis at nye og bedre tjenester har blitt utviklet raskere enn det som ville vært alternativet dersom DiBK skulle utviklet tjenestene i egenregi.

Prosessinnovasjon

Direktoratet for byggkvalitet har i dette prosjektet gitt begrepet markedsdialog et nytt og enda mer verdifullt innhold. Markedsdialog beskriver dialogen mellom oppdragsgiver og leverandørmarkedet før utlysning av selve anskaffelsen. I dette prosjektet har Direktoratet for byggkvalitet fortsatt dialogen med markedet også etter de første løsningene kom på markedet.

– Den tette dialogen med leverandørene underveis har gjort at vi tidlig har kunne rette opp feil og stadig blitt utfordret på å legge til rette for god funksjonalitet, sier Olaug Hana Nesheim.

Her er noen av de viktigste effektene i rapporten:

  • Digital byggesaksbehandling synes å være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt. Netto nåverdi av prissatte virkninger av Fellestjenester BYGG er på mellom 5,1 og 6,9 mrd. kroner.
  • Betydelige positive spredningseffekter gjennom både GeoLett og Fellestjenester PLAN.
  • Anskaffelsen har bidratt til at næringsvekst. Flere av aktørene som oppgir at de har fått økt omsetning som følge av anskaffelsen, og én aktør oppgir at de har økt omsetning med om lag 20 millioner årlig som følge av Fellestjenester BYGG.

Se hele rapporten Effektanalyse av ByggLett levert nov 2021 av OE