ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ville stimulere til fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker «ByggLett», og søkte samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Markedsdialog, gjennom en plan- og designkonkurranse, gav innovative løsninger å bygge videre på.

Sist oppdatert

Resultater

Sparer kommunene for
400 årsverk
Potensiell besparelse dersom kommunene tar løsningen i bruk
Sparer kommunene for
1,5 milliarder kroner
Potensiell i løpet av en 15 års periode
Sparer byggnæringen for
1 milliard kroner
Potensiell i løpet av en 15 års periode

Prosessbeskrivelse

Vurdere behov

Som nasjonal myndighet for bygningsteknisk, regelverk, jobber DiBK med forenklingstiltak for byggesaksbehandling. Derfor har DiBK etablert et pilotprosjekt, kalt ByggLett, som har som mål å berede grunnen for selvbetjeningsløsninger for enkle byggesaker. Pilotprosjektet kom på plass fordi DiBK ønsket å prøve ut nye veier i en anskaffelse.

Planlegge og organisere

DiBK valgte i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet å gjennomføre denne prosessen som et pilotprosjekt for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser.

Les mer

Programmet forslo da å gjennomføre en dialogkonferanse med markedet for å sjekke ut om plan- og designkonkurranse kunne være et egnet virkemiddel. Den innledende kontakten med programmet ble vurdert som avgjørende for den videre prosessen i pilotprosjektet.

Dialog med markedet

Gjennom pilotarbeidet ble IKT-bransjen invitert til idedugnad for å lage en fremtidsrettet løsning på et begrenset saksområde, dvs. garasjer og uthus, såkalte enkle byggesaker.

Les mer

Første steg i prosessen var en dialogkonferanse der det ble gitt informasjon om DiBK sitt behov og utfordringer, sammen med tanker om den videre gjennomføringen av prosessen. I forlengelsen av dialogkonferansen ble det også gjennomført speed-dating for å tilrettelegge for samarbeid mellom aktuelle aktører. På dialogkonferansen var det 66 deltagere – til sammen 34 ulike leverandørbedrifter.

Gjennomføre konkurranse

Plan- og designkonkurransen ble utlyst på Doffin og TED (internasjonal utlysning), i tillegg ble særlig aktuelle leverandører direkte informert om konkurransen. Informasjon om konkurransen ble også spredt gjennom nettverket til bransjeorganisasjonene Abelia og IKT-Norge.

Les mer

I utlysningen la DiBK vekt på funksjonelle krav i form av en beskrivelse av «Visjonen om garasjebyggeren Sjur». Leverandørene ble utfordret på å komme med innovative løsninger som bl.a. omfattet både 3D- bygningsmodell, kobling mot kart og intuitiv dialog med søker. Målet var å vise vei mot løsninger som gir en automatisk tillatelse for saker som er i samsvar med regler og planer. DiBK kåret to vinnere i konkurransen med EVRY og Norkart som koordinerende leverandør for hver sin gruppering.

Alle dokumenter fra plan- og designkonkurransen på Doffin her.

Om anskaffelsen

Det viste seg at plan- og designkonkurransen inspirerte en rekke av leverandørene til å satse på å utvikle selvbetjeningsløsninger. Leverandørene sier de kunne tenke seg å delta på dialogkonferanse også ved en senere anledning. Her fikk de bedre kunnskap om markedet, økt kunnskap om kundens behov, kontakt med samarbeidspartnere, muligheter for å levere et bedre tilbud enn ellers og økt, generell kunnskap om kunden. Målene med å utfordre IKT-leverandører til å samarbeide om helhetlige og brukervennlige løsninger er langt på vei nådd. En rekke leverandører samarbeider om å utvikle mer brukervennlige løsninger for markedet på egenhånd. DiBK har behov for å finne ut mer om hvordan selvbetjening innen byggesøknadsprosessen kan legges til rette og hva det offentlige må tilrettelegge for at dette skal bli en realitet. Evalueringen viser at det er god mulighet for at DiBK ved å bruke leverandørutvikling som metode fikk en leveranse som i større grad svarer til behovet.

Vinnerideene

Det ble kåret to vinnere: • Evry i samarbeid med Jotne EPM og AsplanViak Internett (Avinet). • Norkart i samarbeid med Holte, Software Innovation og 3DBolig. Begge skilte seg ut i konkurransen. Det er helhetlige tekniske løsninger gjennom hele byggeprosessen fra skisse til byggesaksprosessen er avsluttet med ferdigattest. Samtidig er dette enkle løsninger for brukerne med kart, tegneverktøy, automatisk sjekk av prosjektet mot bygningsregelverket, betaling på nett for byggesaksgebyr og digitale svar fra kommunen til brukeren.

Etablering av tankesmie

Direktoratet for byggkvalitet har videreutviklet prosjektet ByggLett til en tankesmie for innovative løsninger – en kompetansearena som viser vei mot forenklet og fullelektronisk byggesaksprosess. Alle deltakerne fra ByggLetts plan- og designkonkurranse i 2013 er invitert til å bli med i den nye satsingen. Arbeidet startet i april 2014.

Innovasjoner

Prosess: For DiBK innebar hele konkurransen en form for prosessinnovasjon. En slik tilnærmingsmåte med bruk av plan- og designkonkurranse som første steg har ikke vært vanlig, og spesielt ikke innen IKT området. Produkt: Ideforslagene fra konkurransen hadde i seg innovasjon i form av å sy sammen nye løsninger av kjent teknologi og nye forretnings- og prismodeller.