ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ville stimulere til fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker «ByggLett», og søkte samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Markedsdialog, gjennom en plan- og designkonkurranse, gav innovative løsninger å bygge videre på.

Sist oppdatert

Resultater

Sparer kommunene for
400 årsverk
Potensiell besparelse dersom kommunene tar løsningen i bruk
Sparer kommunene for
1,5 milliarder kroner
Potensiell i løpet av en 15 års periode
Sparer byggnæringen for
1 milliard kroner
Potensiell i løpet av en 15 års periode

Om anskaffelsen

Prosessbeskrivelse

Vurdere behov

Som nasjonal myndighet for bygningsteknisk, regelverk, jobber DiBK med forenklingstiltak for byggesaksbehandling. Derfor har DiBK etablert et pilotprosjekt, kalt ByggLett, som har som mål å berede grunnen for selvbetjeningsløsninger for enkle byggesaker. Pilotprosjektet kom på plass fordi DiBK ønsket å prøve ut nye veier i en anskaffelse.

Planlegge og organisere

DiBK valgte i samarbeid med leverandørutviklingsprogrammet å gjennomføre denne prosessen som et pilotprosjekt for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser.

Les mer

Programmet forslo da å gjennomføre en dialogkonferanse med markedet for å sjekke ut om plan- og designkonkurranse kunne være et egnet virkemiddel. Den innledende kontakten med programmet ble vurdert som avgjørende for den videre prosessen i pilotprosjektet.

Dialog med markedet

Gjennom pilotarbeidet ble IKT-bransjen invitert til idedugnad for å lage en fremtidsrettet løsning på et begrenset saksområde, dvs. garasjer og uthus, såkalte enkle byggesaker.

Les mer

Første steg i prosessen var en dialogkonferanse der det ble gitt informasjon om DiBK sitt behov og utfordringer, sammen med tanker om den videre gjennomføringen av prosessen. I forlengelsen av dialogkonferansen ble det også gjennomført speed-dating for å tilrettelegge for samarbeid mellom aktuelle aktører. På dialogkonferansen var det 66 deltagere – til sammen 34 ulike leverandørbedrifter.

Gjennomføre konkurranse

Plan- og designkonkurransen ble utlyst på Doffin og TED (internasjonal utlysning), i tillegg ble særlig aktuelle leverandører direkte informert om konkurransen. Informasjon om konkurransen ble også spredt gjennom nettverket til bransjeorganisasjonene Abelia og IKT-Norge.

Les mer

I utlysningen la DiBK vekt på funksjonelle krav i form av en beskrivelse av «Visjonen om garasjebyggeren Sjur». Leverandørene ble utfordret på å komme med innovative løsninger som bl.a. omfattet både 3D- bygningsmodell, kobling mot kart og intuitiv dialog med søker. Målet var å vise vei mot løsninger som gir en automatisk tillatelse for saker som er i samsvar med regler og planer. DiBK kåret to vinnere i konkurransen med EVRY og Norkart som koordinerende leverandør for hver sin gruppering.

Alle dokumenter fra plan- og designkonkurransen på Doffin her.