Hydrogenproduksjon av innestengt kraft blir en realitet – ble startet med innovativ anskaffelsesmetodikk

av Hilde Sætertrø

For 3 år siden inviterte Stranda kommune til dialogkonferanse i Ålesund hvor det ble etterspurt løsninger for hydrogenproduksjon basert på innestengt kraft som produseres av lokale småkraftverk lokalisert rundt Hellesylt. Nå er byggingen av en hydrogenfabrikk igangsatt.

For nøyaktig 3 år siden inviterte Stranda kommune til dialogkonferanse i Ålesund hvor det ble etterspurt løsninger for hydrogenproduksjon basert på innestengt kraft som produseres av lokale småkraftverk lokalisert rundt Hellesylt. Bakgrunnen var bestemmelsen om at norske verdensarvfjorder, deriblant Geirangerfjorden, skal ha utslippsfrie cruise- og turistferger innen 2026. Fjordturisme er en stor næring for kommunen og Norge og derfor en viktig utfordring å løse. Stranda kommunes pådriv for løsninger, godt hjulpet av Leverandørutviklingsprogrammet og Forskningsrådet, er en direkte utløsende faktor for at det i dag bygges en hydrogenfabrikk basert på kraft fra fem småkraftverk.

Før-kommersielle anskaffelser setter igang utvikling

Innovasjonspådriver Hilde Sætertrø i LUP har vært involvert i arbeidet siden 2019 og kan fortelle at dialogkonferansen kom i stand som et såkalt for-prosjekt til en eventuell før-kommersiell anskaffelse som Forskningsrådet gir penger til. Et forprosjekt skal undersøke om det er forutsetninger for utlysing av før-kommersiell anskaffelse, og inkluderer bl.a. gjennomføring av en dialog med markedet for å få en oppfatning av utviklingsmuligheter. For-prosjektet konkluderte med at en før-kommersiell anskaffelse ikke var hensiktsmessig i dette tilfellet, men at Pilot-E-virkemiddelet kunne være vel så nyttig. Pilot-E ble utlyst i samme periode, og Flakk-gruppen søkte om midler til et pilotprosjekt for hydrogenproduksjon i Hellesylt. Søknaden fikk tilslag (37,6 millioner kroner) og Pilot-E-midlene er nå god risikoavlastning til pilotprosjektet. Nå er Norwegian Hydrogen AS etablert for å fullføre pilotprosjektet som har som mål å ha en produksjon opp å stå i 4. kvartal 2023.

Pilotprosjekt hydrogenproduksjon

Prosjektleder Andreas W. Østigård i Norwegian Hydrogen kan fortelle at det vil bli produsert hydrogen fra de fem småkraftverkene i 200 dager pr år, ut fra vannføringen i disse elvene. Resterende dager må ta kraft fra nettet, mens det i 0-60 dager pr år ikke vil være grunnlag for hydrogenproduksjon. Likevel vil dette være tilstrekkelig energi til turistferga som går på Geirangerfjorden i sommerhalvåret, mens det ikke vil dekke behovet til større cruiseskip. I tillegg til turistferga kan f.eks. busser og hotell bli forsynt med nullutslipps energi i form av hydrogen basert på denne produksjonen. Dette pilotprosjektet gir oss mye læring og grunnlag for videre og større satsing på hydrogenproduksjon som en del av et nullutslipps transportsystem og energibehov generelt, sier Østigård.  

Innovative anskaffelser til næringsutvikling

Innovasjonspådriver Sætertrø i LUP gleder seg over at innovativ anskaffelsesmetodikk bærer frukter og understreker at dette er et godt eksempel på viktigheten og nytten av at det offentlige bringer utfordringer på store samfunnsproblem ut i markedet og etterlyser løsninger. Den offentlige oppdragsgiveren som har mot og vilje nok til å gjøre dette trenger ikke selv å være kunden, men opptre som en samfunnsaktør som tar ansvar for innovasjon. I dette tilfellet tok kommunen tak i næringsutviklingsmuligheter i egen kommune (kraftproduksjon) for å sørge for videreutvikling av en annen (turistnæringa). Stranda kommune har en ildsjel i næringssjef Inge Bjordal som har «kjørt løpet» og stått på. Det er ekstra artig at det er en liten kommune som evner å gjøre dette, men jeg vil fremheve at Inge holdt meg veldig «hardt i hånda» da vi gjennomførte for-prosjektet for 3 år siden, og jeg var vel en tilrettelegger for at også Pilot-E-søknaden ble noe av, tilføyer Hilde Sætertrø i LUP. Hun håper nå at Møre og Romsdal fylkeskommune utlyser sin konsesjon til å drive turistferga på Geirangerfjorden på en sånn måte at den lokale hydrogenproduksjonen blir nyttiggjort til utslippsfri fjordferdsel.  

Dette er også et godt eksempel til etterlevelse for andre kommuner; Ta tak i næringsmuligheter i egen region og bruk innovativ anskaffelsesmetodikk til å løse et felles samfunnsproblem. På den måten blir innovative anskaffelser til et godt næringsutviklingsverktøy.