Felles kommunal journal (FKJ) tar form gjennom utstrakt dialog og involvering

av Riche Vestby

FKJ med svart belte i involvering og dialog.

Foto: Adobe stock

Prosjektgruppen for FKJ bestemte tidlig at løsningsforslaget de har fått i oppdrag å levere ikke kan utvikles bak lukkede dører i Kommunenes Hus. Det er mange interessenter i dette arbeidet og alle skal få mulighet til å bidra i arbeidet. Som et resultat av tilnærmingen har prosjektgruppen det siste året utøvet det som kan karakteriseres som svart belte i involvering og dialog.

Dialogmøter, aktørfora, webinarer, RFI’er og andre innspills- og forankringsmøter er gjennomført i stor skala. Prosjektgruppen er tydelige på at både innbyggere, kommuner og leverandører skal ha nytte av FKJ. Gjennom involvering av aktørene finner prosjektet sin form. Løsningsforslaget er i kontinuerlig utvikling og det er tydelig at innspillene som gis påvirker retningen det tar.

Plattform og markedsplass

Felles kommunal journal interrim (FKJI) som leder arbeidet er tydelige på at løsningsforslaget de jobber med har stegvis utvikling og gradvis innføring som tilnærming.

En åpen plattformtilnærming er bærebjelken i forslaget. Plattformen skal gjenbruke eksisterende felles nasjonale løsninger og utvikles til et levende økosystem der leverandørene har sin naturlige plass sammen med andre typer brukere. Plattformen skal lagre, sammenstille og presentere relevant pasientinformasjon fra de ulike informasjonskildene. Det foreslås nå at den videre utviklingen av dette bør skje i tett samarbeid med Norsk Helsenett (NHN).

Markedsplassen er en annen viktig del av løsningsforslaget. Her skisserer man en modell for felles innkjøp og forvaltning av sluttbrukerløsninger og samhandling mellom ulike kommuner samt med leverandørene. Et etterlengtet element skal også få sin plass, nemlig arenaer for testing og utprøving av innovative løsninger. Dette er et sterkt ønske både hos leverandører og helsepersonell. Prosjektgruppen har en klar målsetning om at sluttbrukerløsninger skal utvikles, leveres og driftes av leverandørmarkedet og at dette skal rigges på en måte som gir plass for både eksisterende og nye leverandører.

Løsningsforslag med muligheter for norsk helsenæring

LUP har det siste året vært sparringspartner for FKJI og deltaker i de ulike dialogaktivitetene. Det har også våre samarbeidspartnere i Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Abelia og IKT Norge. Vi har ulike roller, men allikevel en felles ambisjon om at våre innspill kan bidra til at innretningen på FKJ gjør at norsk helsenæring kan få gode vilkår. FKJI sier at de har som målsetning å sikre leverandørene gode konkurransevilkår i et levende e-helsemarked. Den åpne tilnærmingen prosjektgruppen møter de ulike interessentene med berømmes av de ulike aktørene.

Noen bekymringer finnes allikevel; man er litt usikre på ambisjonsnivået i prosjektet og tiden det tar å komme i gang. Dette er også tema i de mange involveringsrundene. Den største usikkerheten er nok allikevel knyttet til hvorvidt kommune-Norge kommer til å gå for løsningsforslaget. Det får vi endelig svar på høsten 2023. Fram til da håper vi at kommuner, leverandører, klynger og interesseorganisasjoner fortsetter å gi innspill slik at det endelige løsningsforslaget gir et godt utgangspunkt for både innbyggere, kommuner og norsk helsenæring. Det er vi alle tjent med.