Bærekraftige skole- og helsebygg i Malvik og Stjørdal kommuner

av Hilde Sætertrø

Som et resultat av nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag, oppstart våren 2016, har Stjørdal og Malvik kommuner økt sitt miljøfokus og fått mer innblikk i mulige løsninger for mer bærekraft. Det førte til 2 søknader til Klimasats med tildeling.

Som et resultat av nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag, oppstart våren 2016, har Stjørdal og Malvik kommuner økt sitt miljøfokus og fått mer innblikk i mulige løsninger for mer bærekraft. Det førte til 2 søknader til Klimasats med tildeling.

Malvik kommune skal bygge ny Vikhammer ungdomsskole til 360 elever og har høye miljøambisjoner. Utbyggingen gir en mulighet til å utrede prosjektet i et nabolagsperspektiv. Ved å utvide perspektivet til et områdenivå og ha nullutslippsområde som en langsiktig ambisjon vil det være mulig å redusere klimagassutslippene ytterligere. Malvik kommune ønsker å kartlegge hvilke tiltak som i et nabolags- og livsløpsperspektiv kan bidra til å redusere klimagassutslippene. Tiltakskategorier som skal kartlegges er: Energi: Energieffektivitet, energiutveksling, fornybar energiproduksjon, energistyring. Materialer: Bygninger og infrastruktur med lavt klimafotspor.

Stjørdal kommune skal bygge ny barneskole i Hegra. Skolen skal oppføres på ei «jomfruelig» tomt i samme område som Hegra ungdomsskole, en idrettshall og en barnehage. Skolen skal dimensjoneres for ca 230-250 elever, og arealet er beregnet til ca 4500 m2. Prosjektet skal gjennomføres etter «samspillsmodellen», og konkurransen om prosjektet er kunngjort i Doffin, med tilbudsfrist 12.03.18. Endelige målsetninger med hensyn til bl.a. klima, miljø og energi skal defineres i samspillets første fase, som består av arkitektonisk utforming og prosjektering. Som et utgangspunkt for målsetningen er det i konkurransen beskrevet at sertifiseringssystemet BREEAM-NOR skal benyttes, og at nivå «Very good» eller bedre skal oppnås. Kategoriene i BREEAM-NOR som bidrar til redusert klimagassutslipp skal prioriteres.

Stjørdal kommune skal bygge nytt helsehus. Ambisjoner i prosjektet: Energi og miljø: Byggefasen: Anleggsdrift i byggefase skal være klimanøytral. Stjørdal Kommune har energileveranse over til nabobygg fra bygg som skal saneres. Disse byggene må få opprettholdt sin energiforsyning. Det midlertidige varmebehovet ønskes å være klimanøytralt. Dette gjelder også dersom strømforsyning blir berørt.

Energi: Det ønskes bygg med lavt spesifikt energiforbruk. Tekniske installasjoner skal være enkle å drifte. Lavt energiforbruk ønskes med fokus på passive tiltak. Utendørs anlegg bør ha lav energi/effektbruk. I nybygg bør solceller installeres, og være i et omfang som gir reelt energitilskudd. Energien fra solceller ønskes brukt i egen bygningskropp, med mulighet for mellomlagring av overskuddsenergi til senere bruk (elbil, utjevning av effekttopper i byggets strømforbruk etc). Det bør tilrettelegges for god infrastruktur for lading av elektriske kjøretøyer, kommunens egne så vel som gjesteparkering og elsykler. Stjørdal Helsehus er i konsesjonsområdet for fjernvarme. Varmeanlegg skal fungere ved strømbrudd.Klimatilpasset bygning: Bygningen bør demonstrere god klimatilpasning. Dette innebærer blant annet fokus på fuktsikkert bygg, og innovative løsninger for overvannshåndtering. Metodikk for planlegging og valg av løsninger: Det ønskes at BREEAM-konseptet benyttes. Det ønskes også at LCC legges til grunn. Tekniske anlegg skal prosjekteres/dimensjoneres etter reelle behov. Energi: Det ønskes bygg med lavt spesifikt energiforbruk.

Se hele listen over tildeling av Klimasats 2018