60 000 kvm sjukehus i Møre og Romsdal

av Adrian Andersen

Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester.

Prosjektet er på ca 60 000 kvm BTA og har en øvre kostnadsramme på 4,1 milliarder 2015-kroner (P50 estimat).

Helse Møre og Romsdal og Sykehusbygg inviterer til tidlig dialog med aktuelle leverandører ang utvikling og bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset. Dialogen består av en dialogkonferanse 3. mars 2017 med påfølgende en-til-en-møter 2 uker etterpå.

Utfordringene er hovedsakelig knyttet til muligheter for industrialisering og standardisering av bygget og entreprisemodell. Det kan bli invitasjon til ytterligere dialoger senere i prosjektet.