Velferdsteknologi i Omsorg+

Eldrebølge og færre hender i arbeid krever nye løsninger. Oslo kommune ønsket å gjennomføre en anskaffelse som etterspurte fremtidens løsninger opp mot kommende behov.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Resultater

Gevinst
2–8,5 millioner
Tallfestet gevinst er bergnet til 2,25–8,5 millioner
Vil bygge
1000–1500 leiligheter
med Omsorg+ standard

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Oslo kommune ønsket å utvikle morgendagens omsorgsboliger.

Les mer

Gjennom en innovativ anskaffelsesprosess og aktiv dialog med markedet ønsket kommunen å få ny og utvidet kunnskap om bruk av smarthus- og velferdsteknologi som skal bidra til bedre løsninger for brukere, pårørende og ansatte.

Planlegge og organisere

Kommunen ønsket et helhetlig system, hvor mange produkter kunne kobles til.

Les mer

Omsorg+ ble identifisert som en innovativ anskaffelsesprosess med forventninger om at en innovativ og ny måte å kommunisere med markedet på kunne åpne for vurdering av nye og bedre løsninger enn det tradisjonelle og kjente. Kommunen ønsket et helhetlig system, hvor mange produkter kunne kobles til.

Kommunen forankret anskaffelsesprosessen i egen organisasjon og fikk bistand fra aktuelle fagmiljøer og leverandørutviklingsprogrammet.

Kommunen satt sammen en tverrfaglig arbeidsgruppe som skulle arbeide med den innovative anskaffelsesprosessen.

Dialog med markedet

Oslo kommune gjennomførte en åpen dialogkonferanse som ble kunngjort på Doffin, markedsført på kommunens hjemmeside og invitasjonen ble sendt ut til relevante bransje- og interesseorganisasjoner som mobiliserte sine leverandører.

Les mer

Oslo kommune gjennomførte en åpen dialogkonferanse som ble kunngjort på Doffin, markedsført på kommunens hjemmeside og invitasjonen ble sendt ut til relevante bransje- og interesseorganisasjoner som mobiliserte sine leverandører. Konferansen samlet 110 deltakere. Leverandørene etterspurte mer kunnskap om hverandre. Oslo Medtech arrangerte i etterkant en workshop for leverandørene.

Oslo kommune oppfordret leverandørene til å sende inn et skriftlig løsningsforslag på et overordnet og funksjonelt nivå.

Leverandører med innsendte løsningsforslag ble invitert til en-til-en møter med kommunen, hvor de muntlig fikk presentere det skriftlige forslaget.

Gjennomføre konkurranse

Oslo kommune arbeidet frem en ytelses- og funksjonell kravspesifikasjon basert på innspillene

Les mer

Oslo kommune arbeidet frem en ytelses- og funksjonell kravspesifikasjonbasert på innspillene fra egen organisasjon, den tverrfaglige arbeidsgruppen, innspill fra dialogkonferansen og en-til-en møtene. Oslo kommune lyste ut konkurranse tidlig i 2012.

Innkjøpet etter den nye kravspesifikasjonen er gjennomført på Kampen Omsorg + og bedriften som vant kontrakten, var Hospital IT AS med Ascom AS som underleverandør av trygghetsalarmer.