Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

Justervesenet skal anskaffe en ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670
Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553

Prosess

Kartlegge

I tillegg til Justervesenets egen behovkartlegging, ble det gjennomført en workshop med Difi og Nasjonalt program for leverandørutvikling for å kartlegge behov, utfordringer og mulighetsrom.

Dialog med leverandører

Justervesenet gjennomførte en dialogkonferanse der behov og utfordringer ble presentert for potensielle leverandører.

Konkurransegrunnlag

Justervesenet jobber nå med en behov- og funksjonsbeskrivelse som kan legges ved konkurransegrunnlaget.

Om anskaffelsen

Justervesenet er inne i en omstillingsperiode der tilsyn og tjenester må tilpasses et næringsliv i stadig utvikling. Justervesenets aldrende IKT-systemer tilfredsstiller ikke lenger behovet i forbindelse med tilsyn og tjenester. Dagens systemer omtales som fagsystemer, og har tett integrasjon mot økonomi og arkiv/ saksbehandlingssystem.

Vi ønsker IKT- system med moduler som ivaretar de fleste av Justervesenets sentrale arbeidsprosesser. Systemet skal brukes på tvers av avdelingene og gjøre samarbeid enklere både internt og ut mot brukere og kunder. For å få til en slik løsning må det etableres en god grunnstruktur som ivaretar organisering av grunndata fra flere fagsystem og kilder. Løsningen må være fleksibel og uten for tette integrasjoner. Det må være mulig å bytte ut en modul fram i tid. Et godt tjenestelag blir da en forutsetning.