Justervesenet

Justervesenet er en statlig etat, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, med ansvar for nasjonale normaler for målenheter samt for kontroll av måleredskaper som brukes ved økonomiske oppgjør m.m. Justervesenet representerer Norge i de internasjonale traktatene Meterkonvensjonen og International Organization of Legal Metrology. Hovedvirksomheten ligger på Kjeller utenfor Oslo. Dessuten finnes fem distriktskontor på følgende steder: Kjeller, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hvert av disse har ansvar for måleteknisk kontroll i sitt distrikt. Nettstedet til Justervesenet.

Relaterte anskaffelser (1)

Ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging

Justervesenet skal anskaffe en ny IKT løsning for saksbehandling og planlegging. Det nye systemet skal fase ut dagens aldrende systemer.