Pågående anskaffelse

Bærekraftig energiforsyning for instrumentering langs vei

Statens Vegvesen har behov for sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veg på veistrekninger hvor det ikke er strømnett og det er dårlige sendeforhold. Løsningen skal gi strøm til å drifte sensorer som registrerer og innhenter informasjon som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene som ferdes på veistrekningen. Behovet vil ofte være på eldre veger utenfor allfarvei, hvor aggregatet vil måtte stå i utfordrende terreng.

Gjennomføring

Forberede konkurransen

Arbeidet med behovsbeskrivelsen og konkurransemalen startet sommeren 2020.

Utlysning og pre-kvalifisering av deltakere

Åpen invitasjon til å delta i konkurransen går ut 7.september på Doffin, og kvalifikasjon av inntil seks deltakere skal gjennomføres innen 2.oktober 2020. Meddelelse til leverandører om deltakelse er 2. oktober 2020 kl.12.00.

Utvikling av plan og idé

Inntil seks kvalifiserte leverandører starter utviklingen av sine forslag for sirkulær energiforsyning for veidrift. Leverandørene mottar kr. 200 000,- hver for å utvikle en løsning som dekker oppdragsgivers behov.
Frist for innlevering av løsningsforslag er 27. november 2020 kl.12.00.

Juryering

En jury gjennomgår de innsendte forslagene og kårer en vinner. Forslagene er anonymisert for juryen. Vinneren vil motta kr.300 000,- i premiepenger for å lage en prototype av sitt forslag.

Presentasjon og videreutvikling

Vinneren av konkurransen presenterer prototypen av sitt forslag til løsning på en konferanse hvor også andre vinnere fra øvrige konkurranser innen sirkulærøkonomi presentere sine forslag; sirkulære skillevegger i tre, sirkulære kunstgressbaner, sirkulær emballasje for byggeplass og sirkulær mobilitet i hyttekommuner. Løsningene presenteres for offentlige innkjøpere med samme behov, Klima- og miljødepartemementet (oppdragsgiver), potensielle investorer, virkemiddelapparatet og presse. Målet med prosjektet er at de nye løsningene skal blir kjøpt inn eller utviklet videre med støtte fra investorer eller virkemiddelapparatet.

Statens vegvesen har flere veger hvor det ikke er tilrettelagt for moderne digital informasjonsinnsamling.  En viktig komponent for å kunne samle inn data fra vegkanten er at det er strøm og nettverk tilgjengelig.

Datainnsamling med moderne digitale teknikker var ikke påtenkt når mange av vegene i Norge ble bygget.  Dette gjør at mange veger i Norge ikke har strøm eller nettverk på steder hvor det er behov for det i forbindelse med instrumentering langs veg.

For å unngå å legge ut kobberledning for strøm, som både er dyrt og har en miljøkostnad på materialsiden, ser Statens vegvesen på muligheten til å bruke aggregat for punktstrøm der hvor det er behov for det.

Med alternativ strømkilde på disse lokasjonene vil vi kunne sette opp både sensorer og nettverk, og dermed tilby bedre informasjon til trafikantene.

Statens vegvesens behov

Statens vegvesens behov er et aggregat som har potensiale til å forsyne sensorer ved veikanten som er viktige for å kunne gi god informasjon til trafikantene.  Dette aggregatet skal være sirkulær økonomisk i sin oppbygning; med dette mener vi at det bør bygges av materialer som kan resirkuleres/gjenbrukes, og at bruken av aggregatet skal tilstrebe å ikke slippe ut CO2.  Løsninger som er helt utslippsfrie i bruken vil bli foretrukket.

Aggregatet skal kunne fungere stabilt i mørketiden og under sterke vindforhold. Statens vegvesen har erfaring med at solcelle og vindmøller ikke fungerer så driftssikkert som ønskelig i enkelte fylker som Troms og Finnmark.

Vi ønsker derfor å få innspill til løsning på brenselceller basert på hydrogen.  Med dette mener brenselcelle som bruker hydrogen direkte, og ikke andre brenselcelleløsninger som avgir CO2.

Løsningen bør være basert på eksisterende komponenter.

Hovedoppgaven er å designe et sikkert, mobilt hydrogenaggregat til bruk langs veg, hvor det er utfordringer med snø og vanskelige værforhold.  Løsningen bør kunne tilpasses forskjellige typer påkoblinger av master og sensorer.

Bannerannonse