Registreringsverktøy til helse og omsorgssektoren

Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem. Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr i dag må abonneres på.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Dokumenter (1)

Prosess

Behov

Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem.

Les mer

Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr i dag må abonneres på.

Målet med anskaffelsen er å bidra til bedre kvalitet på tjenesten, slik at hjemmesykepleien og hjemmehjelpen får mer tid hjemme hos brukerne og mer effektive administrative prosesser.

Oslo kommune har 15 bydeler som bl.a. yter hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand) til kommunens brukere. Det benyttes i dag håndterminaler som registreringsverktøy og av et totalbehov på rundt 3 000 enheter er det tatt i bruk ca 1 100 enheter pr i dag.

I tillegg til å utvide med antall enheter vil det også skje en gradvis utskifting av eksisterende enheter etter hvert som serviceavtalene utløper.

Sikkerhet og autentisering skal være i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i Helse-, omsorg og sosialsektoren.

 

 

Dialog

Første fase i prosessen vil være at vi gjennomfører en dialogkonferanse der det vil bli gitt mer detaljert informasjon om kommunens behov og utfordringene.

Les mer

Formålet med dialogkonferansen er få innspill fra deltakerne på de foreløpige planene og hvordan behovet til kommunen kan nås på en best mulig måte. Kommunen ønsker også å presentere brukernes og kommunens behov på en god måte slik at det kan stimulere leverandører til innovasjon.

På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen vil vi invitere interesserte leverandører til å beskrive sine løsninger på kommunens beskrevne utfordringer. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Gjennom at leverandørene får presentert sine løsninger, planer og visjoner, så sikrer vi også at bransjen blir hørt.

Gjennomføre konkurranse

Om anskaffelsen

Bakgrunn og formål

Det er etablert et pilotprosjekt mellom Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten og Nasjonalt Program for leverandørutvikling for anskaffelse av håndholdt registreringsverktøy til bruk i helse- og omsorgstjenesten.

Formålet med anskaffelsen er å etablere en rammeavtale for kjøp av registreringsverktøy til bruk i helse – og omsorgssektoren for registrering av opplysninger i kommunens fagsystem. Anskaffelsen omfatter verktøy for registrering, serviceavtale, administrasjonsverktøy og evt. standard applikasjoner som det pr i dag må abonneres på.
04.12.2012

Bakgrunn og formål

Det er etablert et pilotprosjekt mellom Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten og Nasjonalt Program for leverandørutvikling for anskaffelse av håndholdt registreringsverktøy til bruk i helse- og omsorgstjenesten.

Oslo kommune vil i samarbeid med Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling invitere til en dialogkonferanse i forbindelse med at kravspesifikasjonen for registreringsverktøyet med tilleggstjenester skal ferdigstilles februar/mars 2013. Med dette menes: registreringsverktøy til kommunens fagsystem for området, serviceavtale for produktets levetid, administrasjonsverktøy for felles administrasjon av enhetene og eventuelt abonnement for standard applikasjoner som er aktuelle innenfor området.

Formålet med denne dialogkonferansen er å etablere tidlig dialog med markedet for å få god oversikt over alternative løsninger. Oslo kommune skal i etterkant av denne åpne prosessen mot leverandørmarkedet ferdigstille kravspesifikasjonen for anskaffelsen.

Følgende prosjektorganisasjon er etablert:

Tverrfaglig anskaffelsesteam (TAT) bestående av 7 personer hvorav 1 prosjektleder, 1 IKT- person, 2 fra Helseetaten med ansvar for kommunens fagsystem og 3 personer fra bydelene hvor registreringen finner sted. Prosjektleder er innkjøpsrådgiver June Eikeseth fra Utviklings- og kompetanseetaten, avdeling for konserninnkjøp. Prosjektleder har juridisk bistand i prosjektet

Anskaffelseskomitè bestående av 3 personer med anskaffelsesfaglig kompetanse fra ulike virksomheter i kommunen.