Oljeutfasing

Forsvarsbygg var på jakt etter innovative og kostnadseffektive måter å erstatte oljefyrt oppvarming med miljøvennlig energi. Til formålet gjennomførte de markedsdialog i form av en plan-og designkonkurranse. To vinnere ble kåret, og metoden for smartere innkjøp viste seg nyttig for Forsvarsbygg.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Dokumenter (1)

Resultater

Ny innkjøpsplan
Innovative anskaffelser er nå en av knaggene i Forsvarsbygg´s innkjøpsplan

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Forsvarsbygg har som miljømålsetting at oppvarming av bygningsmassen skal konverteres fra fossile til fornybare energibærere, med målsetting om null utslipp av klimagasser. Dagens krav til andel fornybar energi ved nybygg aktualiserer dette behovet ytterligere.

Les mer

Forsvarsbygg har derfor over lengre tid jobbet med å skifte ut oljefyrene i sin bygningsmasse. Det finnes mange leverandører på dette markedet, og det antas å være et potensial knyttet til å komme med flere gode ideer / løsninger.

Planlegge og organisere

Forsvarsbygg hentet inspirasjon fra Undervisningsbygg Oslo KF som gjennomførte et tilsvarende pilotprosjekt tre år tidligere.

Les mer

Innkjøp i regi av Forsvarsbygg Utvikling gjennomføres normalt av ressurser på de regionale lokasjonene. Denne innkjøpsprosessen ble derimot besluttet styrt sentralt for å sikre at erfaringene kunne overføres til hele Forsvarsbygg. Det ble utnevnt en ansvarlig prosjektleder og en prosjektgruppe.

Dialog med markedet

I forbindelse med utlysning av plan- og designkonkurransen tok prosjektleder kontakt med potensielle leverandører for å informere om konkurransen. Leverandørutviklingsprogrammet distribuerte også bredt.

Les mer

Konkurransen ble utlyst på Doffin iht. lov om offentlige anskaffelser. Informasjonsmøte for potensielle leverandører samlet representanter fra ca. 15 ulike leverandører. Her ble det gitt en orientering om konkurransen, og muligheter for å stille spørsmål. Forsvarsbygg orienterte også om veien videre i prosjektet.

Gjennomføre konkurranse

I april 2012 ble plan- og designkonkurransen utlyst under navnet «grønn energi», der fristen for innlevering av forslag ble satt til juni 2012. Forsvarsbygg påpekte i sin utlysing av konkurransen at de ville bruke kravspesifikasjonen til å få fyringsanlegg med en teknisk levetid på minst 20 år