Nye samarbeidsformer rundt boligsosiale utfordringer

Målet med anskaffelsen er å utvikle en ny type samarbeidsmodell for prosjektet som omhandler Løkenåsveien 45 i Lørenskog kommune, der det offentlige og private går sammen for å løse fremtidens utfordringer.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754
Elisabeth Smith

Elisabeth Smith

Innovasjonspådriver Midt-Norge

elisabeth.smith@lup.no
977 47 082

Prosess

Bakgrunn

Lørenskog kommune er i vekst og står overfor store utfordringer i helse- og omsorgsfeltet de neste årene, i likhet med landet ellers. De neste 20 årene vil, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet, være preget av en utvikling i sammensetningen av tjenestemottakere av helse og omsorgstjenester.

Behov

Med bakgrunn i utfordringene har Lørenskog kommune over tid, sett på nye strategier for hvordan kommunen kan løse fremtidens boligsosiale utfordringer. Utviklingen i tjenestesammensetningen medfører at kommunen har behov for et differensiert botilbud som kan dekke mange ulike behov. Det er inngått et samarbeid mellom Lørenskog kommune, Husbanken og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) for å kunne samarbeide med markedet for å finne ut hvordan kommunens behov knyttet til helse og omsorg på tomten Løkenåsveien 45 kan løses.

Les mer

Samarbeidet med Husbanken åpner for nye muligheter for å tenke nytt rundt virkemiddelbruk. Det er et mål at denne prosessen skal ende i en ny type samarbeidsmodell der det offentlige og private sammen løser boligsosiale utforinger, og at modellen kan benyttes i fremtiden av både i Lørenskog og andre kommuner. Kommunen og Husbanken legger opp til at Løkenåsveien 45 skal kombinere boliger for vanlig salg og utleie, med boliger som dekker behov etter boligplanen, samtidig som de ønsker å redusere investeringskostnadene ved bruk av Husbankens virkemidler og samarbeid med private aktører.

Dialog med markedet

19. februar 2020 ble det holdt dialogkonferanse i Lørenskog Hus, for å gå i dialog med markedet for å finne nye løsninger for å dekke behovene som er beskrevet over. Kommunen fikk innspill fra syv ulike miljøer som blir benyttet i den videre prosessen av anskaffelsen.

Les mer