Nye løsninger for bro og fjordkrysninger

Møre og Romsdal fylkeskommune har fått midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre prosedyren innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle nye løsninger som gjør det økonomisk mulig for fylkeskommunen å rehabilitere og bygge nye bruer og ev andre fjordkrysningsløsninger.

Innovasjonsløft
Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Hilde Sætertrø

Hilde Sætertrø

Innovasjonspådriver Midt-Norge

hilde.satertro@lup.no
416 86 788

Nye bærekraftige løsninger (økonomisk og miljømessig) for broer og fjordkrysninger

Behov

Fylkeskommunene (48%) er sammen med kommunene (42%) og staten (10%) en stor vegeier. I Møre og Romsdal har fylkeskommunen ansvaret for drift og vedlikehold av om lag 1.150 broer. Bare vedlikeholdsetterslepet for disse overstiger 2 milliarder kroner og innebærer alt fra små tiltak til full rehabilitering. I tillegg kommer nybygg. Samtidig er ambisjonen å redusere investeringskostnadene med 200 mill. kroner for bruer i perioden 2018-2021 og med ytterligere 200 mill. kroner i 2022-2027. Vedlikehold og nybygg på riksveg-nettet som er statens ansvar, inkludert nye fjordkryssinger, kommer i tillegg.

Dialog

Det antas at det vil bli behov for flere markedsdialoger for å konkretisere konkurransen. Den første skjer 15. aug i form av en tidlig dialogkonferanse for å fortelle om at fylkeskommunen igangsetter en konkurranse etter prosedyren innovasjonspartnerskap. Det vil bli lagt vekt på å fortelle hvordan en slik prosedyre blir gjennomført, og hensikten er også å starte mobiliseringen av markedet og ulike fagmiljø, for så å se behovet for eventuelt flere og mer spesifikke dialogaktiviteter.
Det vil også være flere fylkeskommuner og Statens Vegvesen som følger prosessen da de har samme behov.

Les mer

Konkurranse

Innovasjonspartnerskap. Planen er at utviklingsfasen skal vare i ca 2 år, utlysing muligens rundt årsskiftet 2018/2019.

Les mer