Gjennomført anskaffelse

Ny helsevakt

Trondheim kommune hadde to alarmsentraler – én for legevakt og én for trygghetsalarmer. Tungvint for kommunen og dårlig for brukerne.

Leverandøren har tilrettelagt for en kobling mellom kommunens fagsystemer og én felles alarmsentral. Innbyggerens behov vurderes av fagpersoner på Helsevakta, som hjelper til med å «bestille» eller formidle riktig tjeneste. Hvis henvendelsen vurderes som akutt rekvireres ambulanse. Skal innbyggeren til legevakten får de tildelt en time og kan vente hjemme i mellomtiden. Vurderes innringerens problem som mindre, bes vedkommende om å ta kontakt med fastlege dagen etter. Noen henvendelser ender med beroligende råd fra ansatte på Helsevakta. På denne måten hjelpes Trondheim kommune til å henvise innbyggerne til den riktige helsehjelpen, noe som igjen frigjør kapasitet og bidrar til å øke tryggheten og servicen til innbyggerne.