Modernisering av Folkeregisteret

En unik identitet i Folkeregisteret er inngangsnøkkelen til det norske samfunn og selve grunnlaget for en godt fungerende velferdsstat. Dersom Norge fortsatt skal ha et folkeregister som dekker samfunnets nåværende og fremtidige behov, må det tilpasse seg de utfordringer landet står overfor.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

For årene 2015 – 2018 har Skattedirektoratet foreslått for Finansdepartementet gjennomføringen av et hovedprosjekt for å modernisere dagens folkeregister. Hovedprosjektet skal bidra til at Folkeregisteret fortsatt skal kunne fungere som en sentral del av den nasjonale infrastrukturen. Det er identifisert store kvantifiserbare og ikke-kvantifiserbare nytteeffekter for samfunnet ved den foreslåtte moderniseringen, og den vil ha stor betydning i forbindelse med digitaliseringen av offentlig sektor.

Nye behov og muligheter som følge av samfunns- og teknologiutviklingen, og en økende endringstakt, tilsier grunnleggende endringer. I prosjektet Moderniseringen av Folkeregisteret inngår derfor følgende:

1.    Nye og tilpassede forretningsprosesser internt i Skatteetaten og eksternt hos samhandlingsaktører. Dette vil blant annet sikre en mer effektiv identitetsforvaltning og saksbehandling med lavere responstid.

2.    Juridiske forskrifter, retningslinjer og utredninger som sammen skal gjøre det mulig å bruke revidert lov om folkeregistrering.

3.    Etablering av elektroniske samhandlingsløsninger mot brukerne av registeropplysningene i form av innsynsløsninger og nye grensesnitt for informasjonsutveksling. Disse vil fokusere på digitalisering av etatens tjenester og omfatte både inn- og utlevering av data fra Folkeregisteret.

4.    Ny folkeregisterløsning med plattform for intern saksbehandling. Etableringen av denne er utenfor prosjektets omfang.