Labakken skole

I september 2016 ble det vedtatt å bygge ny samlokalisert skole for Herstad og Vestskogen skoler på Labakken - med en intensjon om å skape fremtidens skole. I tilknytting til skolen skal det bygges det ny idrettshall med to spilleflater som en del av skoleanlegget. Skolen med idrettshall har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Prosjektet har miljømål - både i forhold til selve bygget og bygg- og anleggsplassen; plusshus (subsidiært passiv hus), 30% reduksjon av klimagassutslipp ift referansebygg og fossilfri byggeplass.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Cecilie Møller Endresen

Cecilie Møller Endresen

Innovasjonspådriver Infrastruktur

cecilie.m.endresen@lup.no
997 02 688

Prosess

Behovskartlegging

Det er gjort en grundig behovskartlegging med bred involvering.
Det har dannet utgangspunktet for utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram som danner bakgrunn og føringer for utarbeidelsen av forprosjektet.

Dialog

Det har vært gjennomført flere tiltak i dialogfasen:
* befaringer til flere skolebygganlegg med mange likelydende ambisjoner; både i forhold til funksjonalitet og miljø
* kompetansehevende samling om hvordan bygge bærekraftige bygg; med innspill fra entreprenører, fag- og forskningsmiljøer og bransjeforeninger
* dialog med ulike leverandører for å få mer kunnskap om mulighetsrommet i forhold til behov
* dialog med andre offentlige virksomheter som har erfaring fra ulike gjennomføringsmodeller, for å kunne velge hensiktsmessig gjennomføringsmodell
Det vil være flere muligheter for dialog i konkurransefasen, da kommunen har valgt å benytte konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre.

Konkurransefasen

Som konkurranseform ble det i første runde valgt konkurransepreget dialog i 2 faser med forutgående prekvalifisering. Denne ble trukket tilbake. Deretter ble det valgt å kjøre en åpen anbudskonkurranse av arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivergruppe for utarbeidelse av skisseprosjektet, som underlag for totalentreprise og komplett rammesøknad. Kommunen hadde opsjon for videreføring av gruppe i videre detaljprosjekt og tiltransport til totalentreprenør. Deretter kjørte de en begrenset anbudskonkurranse - totalentreprisekontrakt .

Les mer

Link til anskaffelsen på DOFFIN – konkurransepreget dialog.

Anskaffelse på DOFFIN av arkitekt- og rådgiverteam: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-393582

Anskaffelse på DOFFIN av totalentreprenør: https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-380151

Entreprenør som vant konkurransen: Khruse Smith AS