Flere tanker i hodet på en gang

av Cecilie Endresen

Når Nøtterøy kommune skal bygge Nye Labakken skole kan man definitivt si at de har flere tanker i hodet på en gang; både i forhold til "grønne" løsninger og funksjonalitet. I tillegg til en skole som skal være læringsarena for nærmere 600 elever, skal det bygges en idrettshall m/motorikkhall og en Blackbox med tilhørende amfi hvor samspill mellom enhetene, flerfunksjonalitet og tilrettelegging for benyttelse av anlegget også på kveldstid er i fokus. Anlegget har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en "levende by" ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Også i forhold til sine miljøambisjoner har de flere innretninger. De stiller krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg, med ambisjoner om at bygningsmassen oppføres som et plusshus. Det innebærer blant annet fokus på bærekraftige materialvalg og klimavennlige energikilder. I tillegg stiller de krav om fossilfri byggeplass. Nøtterøy kommune har definitivt kapasitet til å ha flere tanker i hodet på en gang - til det beste for brukere og samfunnet!

Når Nøtterøy kommune skal bygge Nye Labakken skole kan man definitivt si at de har flere tanker i hodet på en gang; både i forhold til «grønne» løsninger og funksjonalitet. I tillegg til en skole som skal være læringsarena for nærmere 600 elever, skal det bygges en idrettshall m/motorikkhall og en Blackbox med tilhørende amfi hvor samspill mellom enhetene, flerfunksjonalitet og tilrettelegging for benyttelse av anlegget også på kveldstid er i fokus. Anlegget har som mål å bli et kraftsenter i nærmiljøet. Skolen skal kjennetegnes som en «levende by» ved at flere ulike og livfulle virksomheter og aktiviteter er lokalisert sammen. Skolen skal tilføres funksjoner som gjør den til mer enn en skole; et flerbrukshus i samhandling med nærmiljøet. Også i forhold til sine miljøambisjoner har de flere innretninger. De stiller krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg, med ambisjoner om at bygningsmassen oppføres som et plusshus. Det innebærer blant annet fokus på bærekraftige materialvalg og klimavennlige energikilder. I tillegg stiller de krav om fossilfri byggeplass. Nøtterøy kommune har definitivt kapasitet til å ha flere tanker i hodet på en gang – til det beste for brukere og samfunnet!

Flerfunksjonelt anlegg

I tillegg til selve skolen skal det bygges en idrettshall med innlagt motorikkhall og en Blackbox med tilhørende amfi. En motorikkhall er en krysning mellom lekeland og turnhall hvor idrett, lek og læring bidrar til barns utvikling på en spennende og kreativ måte. Dette er en ny type hall i Norge hvor man har hentet inspirasjon fra Danmark. Man ser for seg at denne vil kunne benyttes hele dagen fra morgen til kveld, til glede for skolen, SFO, lag og foreninger, bursdager og nærmiljøet for øvrig. Blackbox er også medtatt i forprosjektet. En Blackbox fungerer som en scene alene hvor man kan fremføre intime forestillinger i, om ønskelig, en helt svart boks. Den vil også kunne åpnes opp til ett amfi med sitteplass for 170 elever, til flerbrukshallen med samlingsplass for hele skolen og benyttes som aktivitetsflate for dans, yoga mm. Som kulturarena vil den kunne avlaste Nøtterøy Kulturhus for mindre forestillinger, den vil være en god formidlingsarena i seg selv og fungere som sosialt samlingsted for store og små samlinger for skolen. Kulturskolen vil kunne benytte denne til forestillinger sammen med fremføring i regi av DKS eller skoleprosjekter for øvrig.

En klima- og miljøvennlig skole

Nøtterøy kommune har som mål å være en pådriver for reduserte klimautslipp og miljøvennlige bygg. Det benyttes konkrete, målbare og relevante tiltak som kan bidra positivt til reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning for prosjektet. Prosjektet «Ny skole på Labakken» har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer:

 • Det stilles krav om 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg.
 • Det stilles krav om fossilfri byggeplass.
 • Bygningsmassen oppføres som et plusshus, subsidiært som passivhus.

Punktene over er også for den regionale utviklingen av bygg- og anleggsbransjen og direkte linket også opp mot Vestfold Fylkeskommunes ambisjon om å være det grønneste fylket i landet. Videre vil det være fokus på:

 • Materialvalg; som lavutslippsmaterialer
 • Helse- og miljøfarlige stoffer; som substitusjon/alternative produkter
 • Byggavfall; som kildesorteringsgrad, avfallsreduksjon, krav til byggeavfall per m2

Om 30 % reduksjon av klimagassutslipp ift.referansebygg

Krav til 30 % reduksjon av klimagassutslipp for byggeprosjektet vil kunne innebære bruk av massivtre eller lavutslippsbetong og/eller kombinasjon av disse. Det ønskes også vurdert at bygget oppføres med utstrakt bruk av trematerialer, både estetisk og som konstruksjonsmateriale, eksempelvis massivtre elementer. Oppdragsgiver ønsker videre å forene lave driftskostnader og høy kvalitet. Velges en fasade med trematerialer må denne utføres som vedlikeholdsfri

Om krav til fossilfri byggeplass

Dette vil innebære bruk av alternative energikilder som benytter elektrisitet, biodiesel, hydrogen, geovarme m.m. i stedet for bensin/diesel eller øvrig fossilt drivstoff. Det vil bli stilt krav til type biodiesel som kan benyttes på anlegget. Geovarmen, om dette velges i byggefasen, vil kunne komme fra energisentralen som etableres ifm. bygget.

Om plusshus og energiløsning

Plusshus innebærer at skole- og idrettsbygningen produserer mer enn den forbruker. Kravet for ett plusshus er at det produserer 2 kWh/m2 per år. Plusshus er utfordrende å få til da man må ha særlig fokus på forbruket av energi i driften. Forbruket blir dimensjonerende for eksempelvis solcelleparken som man vil etablere for å innfri plusshus kravet. Videre må det etableres energilagringssystem slik at produsert energi blir, i mest mulig grad, forbrukt lokalt i bygget. Nøtterøy kommune har videre ha fokus på bla følgende energi- og miljøinvesteringer:

 • Vannbåren oppvarming/kjøling fra geobrønner
 • Utslippsnøytral oppvarming, herunder energihøsting og energilagring
 • Isolering av bygningskallet
 • Varmegjenvinning og behovsstyring lys og ventilasjon
 • Energiledelse og energioppføging (EOS)

Samspill

Nøtterøy kommune har valgt konkurransepreget dialog med totalentreprise som konkurranseform. De ønsker stor grad av brukerinvolvering i prosjektet. Med samspill, dialog og brukermedvirkning ønsker de å legge til rette for at man i fellesskap skal finne løsninger som optimaliserer prosjektet. Dette gjelder både i dialogfasen og videre ut i detaljprosjekt- og utførelsesfasen. Det fokuseres på kompetansen til de forskjellige aktørene i byggeprosjektet og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet.