Kommunikasjonshjelpemidler for NAV´s brukere

NAV Hjelpemidler utfordret markedet på nye løsninger for kommunikasjon, hørsel og varsling.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Produktutvikling
Produktinnovasjon som åpner for nye bruksområder og forbedringer av eksisterende produkter
Anskaffelseskompetanse
Anskaffelser i NAV rigges nå med et internt anskaffelsesteam der også personer med kompetanse på brukerbehov er med.

Prosess

Vurdere behov

NAV ønsker gode produkter som tilfredsstiller brukernes behov. Utfordringen var å få til bedre dialog med brukerne for å avdekke behovene og samtidig føre en god dialog med leverandørmarkedet. Dette for å finne de beste og nyeste tilgjengelige produktene og tjenestene på markedet.

Planlegge og organisere

InnoMed gjennomførte et uavhengig forprosjekt for å kartlegge helhetlige løsninger innen hørsel/varsling.

Les mer

NAV forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra Nasjonalt leverandørutviklingsprogram. NAV involverte brukerorganisasjonene i arbeidet med å definere behovet

Dialog med markedet

NAV arrangerte en åpen dialogkonferanse sammen med FFO og HLF for potensielle leverandører. Her orienterte NAV om utfordringene, og brukerorganisasjonene informerte om sine behov.

Les mer

Leverandører for helse – Norge (LFH) mobiliserte leverandører gjennom workshops der formålet var å forberede leverandørene til en-til-en møter med NAV.

NAV sammen med FFO og HLF gjennomførte en-til-en møtene med mulige leverandører. På møtene informerte leverandørene om sine produkter og ideer på et overordnet og funksjonelt nivå.

Gjennomføre konkurranse

Konkurransen ble lyst ut februar 2012. Gjennom den tidlige dialogen har NAV tydeliggjort for leverandørene at de søker innovasjon og ønsker økt interesse/konkurranse til den kommende anskaffelsen.

Les mer

NAV skilte ut en ekstra designkonkurranse knyttet til hørselstekniske hjelpemidler for lærere. Konkurransen fikk tre vinnerbedrifter som i etterkant har videreutviklet produktene sine.

Om anskaffelsen

Prosessen som NAV gjennomførte overfor leverandørene avdekket nye, uløste behov. Derfor satte NAV i gang en designkonkurranse knyttet til hørselstekniske hjelpemidler for lærere sommeren 2011. Her ble det satt i gang tre ulike utviklingsprosjekter.

NAV har innsett at det var for mange produkter som ble forsøkt fanget opp av én anskaffelse. Ved senere anskaffelser vil de derfor trolig splitte opp denne anskaffelsen og gjennomføre flere mindre konkurranser.

Når produktene som vant frem, ikke representerte noen innovasjon, mener NAV likevel at prosessen har innfridd de forventninger man hadde på forhånd. Målsettingen var ikke å utløse innovasjon umiddelbart, men å få til læring og bedre samarbeid med leverandører. Dette skulle så resultere i mer funksjonelle kravspesifikasjoner som skal utløse innovasjon på lengre sikt.

NAV forventer at innovasjonseffekten først vil komme om 4 år, da nye konkurranser innenfor produktgruppen vil måtte gjennomføres. Behovene vil da være samme som nå, og NAV har som mål at kravspesifikasjonene også da skal være funksjonelle.

NAV mener signalet om at det fra nå av vil bli laget mer funksjonelle kravspesifikasjoner gjør at leverandørene allerede nå kan begynne å tenke hva de kan tilby ved neste anskaffelse.

NAV ser på innføringen av innovative anskaffelsesprosesser som en investering. Anskaffelsen av hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler kostet mer enn en tradisjonell anskaffelse. Det er ikke mulig å kvantifisere effektene av investeringen presist. NAV er likevel tydelig på at kunnskaps-oppbyggingen i den første anskaffelsen gjorde anskaffelsen etterpå – av synstekniske hjelpemidler – betydelig enklere.

NAV regner det også som en gevinst at deres omdømme ser ut til å ha blitt styrket av prosessene. Prosessen med innovative anskaffelser viser at organisasjonen har en vilje til å forbedre seg og prøve noe nytt.