FoU-prosjektet 2040 begynner nå – Kunsten å unngå kommunal kollaps

Flere kommuner er godt i gang med å rigge seg for en ny demografisk virkelighet preget av flere eldre og relativt færre i arbeid. Likevel viser innsikten fra det innledende arbeidet i KS-satsningen «Partnerskap for radikal innovasjon» at mange ikke setter sammen tilgjengelig kunnskap, framskrivninger eller prognoser når de legger sine planer, og i liten grad utvikler politikk som møter utfordringene i et 10-20 års perspektiv.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Ansvarlig pådriver

Stig Bang-Andersen

Stig Bang-Andersen

Innovasjonspådriver Sør- og Vestlandet

sba@nho.no
+47 450 00 910

Prosess

Behov

KS trenger hjelp til å finne svar bl.a på følgende spørsmål:

Les mer
  • Hvilke utviklingstrekk bør settes i sammenheng for å kunne danne grunnlag for ny forståelse og mer langsiktig politikkutvikling?
  • Hvordan kan en bredere innsikt om fremtiden skapes og formidles slik at den gir inspirasjon til dialog om alternative fremtider, utvikling av politikk og mobilisering til innovasjon og handling?
  • Hvordan kan vi gjennom prosessen øke offentlig sektors evne til å møte morgendagens utfordringer på en mer bærekraftig måte?
  • Hvordan kan vi kombinere et krevende fremtidsbilde med en offensiv og optimistisk tilnærming slik at utfordringene ikke virker passiviserende, men mobiliserende?

Dialog med markedet

Det ble invitert til digitalt dialogmøte mandag 15. april 2021 gjennom veiledende kunngjøring i DOFFIN samt gjennom egne kanaler. Videre ble aktuelle leverandører invitert til 1 til 1 møter påfølgende uke.

Les mer

Konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse ble kunngjort i DOFFIN 12. mai 2021

Les mer

Lenke til konkurransen hos Doffin

Utvikling

Vinneren av oppdraget ble Vista Analyse i samarbeid med Boldt og VISMA.

Om anskaffelsen

Målet med dette prosjektet er å øke kommuneledelsens og befolkningens bevissthet om den demografiske utviklingen og hvilke konsekvenser den vil kunne få for lokalsamfunnet. Den økte bevisstheten skal mobilisere til endring i kommunene og skape forståelse for endringene i befolkningen. Prosjektet skal samle eksisterende tall og fakta om den demografiske utviklingen og andre relevante nøkkeltall og perspektiver på samfunnsutviklingen, og finne nye måter å fremstille, visualisere og formidle kunnskapen på. Dette kan for eksempel dreie seg om verktøy for modellering eller simulering, scenario-utvikling i form av mikrohistorier, eller helt andre formidlingsformer.

Det er målsetninger om å øke forståelsen, bevisstheten og styrke mobiliseringen omkring de utfordringer som møter kommunal sektor i et 10-15 års perspektiv. Dette skal gi grunnlag for systematisk utvikling av nye, mer radikale løsninger med langsiktig sosial og økonomisk bærekraft.