Skole i massivtre

I prosjektet ønsket Elverum å finne ut om dagens forskrifter er tilpasset samfunnets ønske om mer bruk av tre, jf. «Det grønne skiftet». Kommunen ønsket å bidra til at byggemetoder og forskrifter møtes på en mer smidig måte når det gjelder lyd, akustikk, brann, luft, varme og inneklima.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo, Akershus, Østfold

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Om anskaffelsen

På Hanstad skole ble dette utredet i samarbeid med leverandørene, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kommunelegen, Teknikk og Miljø v/ enhet for byggesak og ulike forskningsmiljøer. F.eks. utredet kommunen inneklima ved bruk av massivtre i forhold til elevenes helse, trivsel og produktivitet. Forskningen på inneklima ble finansiert av Regionalt forskningsfond og gjennomført i tett samarbeid med Treteknisk institutt, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og miljørettet helsevern v/Knut Skulberg. Prosjektet har stor innovasjonsgrad både i forhold til materialbruk, byggelogistikk, anbudskonkurranse, ventilasjonsteknologi og dialog med markedet, og omfatter bl.a;

 • 34 cm tykke massivtre i yttervegg uten tilleggs isolasjon
 • Akustiske tiltak og lydskille ved bruk av trefiber
 • Desentraliserte ventilasjonsanlegg og naturlig lufting (ingen ventilasjonskanaler)
 • Integrert solavskjerming i vinduer (redusert risiko for ytre skade)
 • Kort byggetid – massivtre-bygget reises på 2 uker, og ferdigstilles til bruk på 3 mnd.
 • Lavt energiforbruk maks 70 kWh/m2år
 • Industrialisering av produksjons- og arbeidsprosesser
 • Dialog, forhandling og samspill med markedet
 • Konkurransegrunnlag som premierer bærekraftige løsningsforslag fra leverandører
 • Forskning på inneklima i samarbeid med Forskningsrådet, Treteknisk institutt, kommunelegen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, finansiert av Regionalt forskningsfond
 • Standardisering av planløsninger, materialbruk og tekniske løsninger med tanke på gjenbruk i andre prosjekter
 • Bidra med kunnskapsdeling til leverandører i ny bydel Ydalir (Klimanøytral bydelsutvikling)

Som følge av en innovativ anskaffelsesprosess har Elverum realisert følgende elementer i dette prosjektet;

 • En god læringsarena for elever og ansatte
 • Godt inneklima for å sikre helse trivsel og økt produktivitet for elever og ansatte
 • Robust bygg for å sikre lave drifts og vedlikeholdskostnader
 • Materialbruk som legger til rette for nye arbeidsplasser basert på skog og tre (Det grønne gullet)
 • Redusere CO2 utslipp – (Det grønne skiftet)
 • Legge til rette for smidig utnyttelse av bygge forskrifter for å sikre en mer effektiv gjennomføring av «Det grønne skiftet»