Betydningen av brukerdialog

av Cecilie Endresen

Skien kommune inviterte rundt 45 deltakere til brukerdialogkonferanse i forbindelse med byggingen av nytt bo- og dagsenter i Kverndalen. De representerte brukere, frivillige, pårørende, rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlinger. De ansatte i institusjonen var bordverter.
- Den stemmen som dere representerer - det er det vi er ute etter her i dag, sa fagsjef for heldøgnsomsorgstjenester, Monica Hammari i sin innledning.

Skien kommune inviterte rundt 45 deltakere til brukerdialogkonferanse i forbindelse med byggingen av nytt bo- og dagsenter i Kverndalen. De representerte brukere, frivillige, pårørende, rådet for funksjonshemmede, andre brukerråd og helsefaglærlinger. De ansatte i institusjonen var bordverter.
– Den stemmen som dere representerer – det er det vi er ute etter her i dag, sa fagsjef for heldøgnsomsorgstjenester, Monica Hammari i sin innledning.

Skien kommune hadde 2 områder som et bakteppe for brukerdialogen:
Aktiviteter i huset for beboere, dagbrukere, medarbeidere og pårørende og involvering av lokalsamfunn, andre aktører og byutvikling.

Drømmer for fremtidens bo- og omsorgssenter
Som en start ble konferansedeltakerne utfordret til å skrive ned sine drømmer for bo- og dagsenteret.
– Min drøm er at de eldre skal føle glede i en hektisk hverdag, at de skal føle velvære og ha en verdig alderdom, sa lærling i helsefag Jannice Karlsbøck. – Ja, det er veldig viktig, støtter 90 år gamle Bjørg Sonja Halvorsen. Fru Halvorsen er aktiv bruker av dagavdelingen på Lyngbakken, og hun hadde klare drømmer om det nye bo- og dagsenteret. – Det må være et aktivitetsrom som alltid står klart til bruk. På Lyngbakken må det ofte ryddes plass, og det er upraktisk.
Begge damene synes det både var spennende og utfordrende å kunne påvirke prosessen fram mot en ny og moderne institusjon.

ENIGE: Helsefaglærling Jannice Karlsbøck og 90 år gamle Bjørg Sonja Halvorsen er helt enige om at de eldre skal føle glede og velvære selv om de er på et sykehjem.Politikerne er opptatt av brukermedvirkning

– Jeg er kjempeglad for å se at vi er så tidlig i gang med brukermedvirkning. Det er vi politikere veldig opptatt av, sa leder for Hovedutvalget for helse og velferd Trine Almenning i sin innledning til brukerkonferansen. – Jeg vet også at administrasjonen jobber mye med å involvere brukerne i prosessen. Derfor er det kjempeflott at vi starter så tidlig med nettopp å involvere brukerne.
– Vi har mye kompetanse på bygging og utforming av sykehjem i Skien. Det er viktig at vi bruker de erfaringene inn i arbeidet med Kverndalen bo- og dagsenter, både når det gjelder selve bygget, innholdet og teknologien, som er i en voldsom utvikling.
– Dialog og involvering er en forutsetning for et godt resultat. Derfor er denne dagen viktig. Vi trenger de synspunktene deltakerne her representerer.

Innholdet er viktig
– Det hjelper jo ikke å bare bygge et hus, selv om det er et fantastisk hus. Det er innholdet i huset som avgjør om det blir et godt sted å være, påpekte Hammari. – Så kommer spørsmålet: Hva er det som er viktig? Regjeringen kaller sin nye Eldrereform «Leve hele livet». Det er den utfordringen vi som kommune skal være med på å løse. Derfor trenger vi den brukerstemmen dere representerer. Hvilke aktiviteter ønsker dere å ha i bygget? Hva trenger frivilligheten? Hvilke behov har de pårørende? Det ønsker vi innspill på.

Heldigitalisert sykehjem

Skien kommune har ambisjoner om et fulldigitalisert bo- og dagsenter.
– De gode møtene mellom mennesker – de er viktige.Teknologien skal ikke fjerne disse møtene, men hjelpe oss til å ha flere sånne møter.»Old ways won’t open new doors» – det vet vi – men det er vanskelig å endre atferd. Derfor må vi prøve å finne de nye dørene selv – og hjelpe hverandre til det, sa Hammari.
– Det eneste som er sikkert, er at de gamle måtene å gjøre ting på ikke kommer til å fungere. Vi må finne nye løsninger, vi må gå opp noen nye stier – og det må vi gjøre sammen.

Hammari oppsummerte dagen med å fastslå at dialogkonferansen var veldig vellykket. Deltakerne var fornøyde, og de syntes det var inspirerende å få være med så tidlig i prosessen.
Dialogkonferansen ga kommunen mange gode innspill. De skal bearbeides videre. Det var flere ting som gikk igjen hos gruppene i gruppearbeidet, og nå skal materialet sorteres og kategoriseres i en oppsummering som brukes i det videre arbeidet.
– En rød tråd på tvers av gruppene er at de nære møtene og verdighet er fine ord som går igjen i innspillene. En konklusjon vi kan trekke allerede nå, er at det blir vår jobb i det nye bo- og omsorgssenteret å legge til rette for å skape slike øyeblikk, avsluttet Monica Hammari.