Energiutnyttelse av biogass

Norsk Vann ønsker mest mulig energieffektive – og nøytrale VA-anlegg, og søkte kontakt med programmet og Hias IKS. En plan- og designkonkurranse gav en innovativ løsning.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Utslippsreduksjon per år:
2 862 tonn CO2-ekvivalenter
Utslippsreduksjon frem til 2030:
37 206 tonn CO2-ekvivalenter
Fortjeneste i anleggets levetid
kr 3,6 millioner
fra slam omdannet til biogass som gir klimagunstig drivstoff til lokalt kollektivtilbud, noe Hias nå selger med fortjeneste
Bidrag til det grønne skiftet
3 nye arbeidsplasser
kobles til ny løsning gjennom Hias, mens estimatet på landsbasis er et potensial på 40 nye arbeidsplasser

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Hias ønsket en bedre utnyttelse av biogassen da de har vedtatt ambisiøse energi- og klimamål.

Les mer

Norsk Vann jobber for å øke produksjonen av fornybar energi fra egne kilder i VA -sektoren, slik at anleggene skal bli så energifleksible og energinøytrale som mulig. Hias på sin side ønsket en bedre utnyttelse av biogassen da de har vedtatt ambisiøse energi- og klimamål.

Norsk Vann mente også at et pilotprosjekt ville skape mer oppmerksomhet rundt vann og avløp-sektoren, og få synliggjort hvilket vesentlig miljøarbeid som foregår her.

Planlegge og organisere

Ideen om en plan- og designkonkurranse ble født, målet ble å finne nye løsninger for å utnytte biogass på småskala avløpsrenseanlegg.

Les mer

Norsk Vann søkte etter mulige samarbeidspartnere, og tok kontakt med leverandørutviklingsprogrammet og HIAS som er medlem i Norsk Vann for å undersøke mulighetene. Ideen om en plan- og designkonkurranse ble født, målet ble å finne nye løsninger for å utnytte biogass på småskala avløpsrenseanlegg.

Dialog med markedet

Underveis i prosessen ble det gjennomført en befaring og et åpent informasjonsmøte i Hamar for aktuelle leverandører

Les mer

Underveis i prosessen ble det gjennomført en befaring og et åpent informasjonsmøte i Hamar for aktuelle leverandører. Her møtte representanter fra både konsulentmiljøer og leverandører, til sammen 11 miljøer. Potensielle leverandører hadde anledning til å stille spørsmål.

For de som ikke hadde mulighet til å delta ble møtet streamet online, slik at man kunne følge det fra sitt kontorsted (nb: er å finne på Youtube). En tilleggseffekt av gjennomføringen av en slik konkurranse var å få kartlagt aktørene i markedet.

Gjennomføre konkurranse

Hias IKS gjennomførte en plan- og designkonkurranse for teknologi for energiutnyttelse av biogass (avløpsrenseanlegg og et deponigassanlegg).

Les mer

Konkurransen ble utlyst i september 2012 og vinneren, Nærenergi fra Haugesund, ble kåret i desember samme år. Det kom inn fem tilbud. Vinneren deltok på informasjonsmøtet via livestreaming på nett.