Energiutnyttelse av biogass

Norsk Vann ønsker mest mulig energieffektive – og nøytrale VA-anlegg, og søkte kontakt med programmet og Hias IKS. En plan- og designkonkurranse gav en innovativ løsning.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Resultater

Utslippsreduksjon per år:
2 862 tonn CO2-ekvivalenter
Utslippsreduksjon frem til 2030:
37 206 tonn CO2-ekvivalenter
Fortjeneste i anleggets levetid
kr 3,6 millioner
fra slam omdannet til biogass som gir klimagunstig drivstoff til lokalt kollektivtilbud, noe Hias nå selger med fortjeneste
Bidrag til det grønne skiftet
3 nye arbeidsplasser
kobles til ny løsning gjennom Hias, mens estimatet på landsbasis er et potensial på 40 nye arbeidsplasser

Prosess

Vurdere behov

Hias ønsket en bedre utnyttelse av biogassen da de har vedtatt ambisiøse energi- og klimamål.

Les mer

Norsk Vann jobber for å øke produksjonen av fornybar energi fra egne kilder i VA -sektoren, slik at anleggene skal bli så energifleksible og energinøytrale som mulig. Hias på sin side ønsket en bedre utnyttelse av biogassen da de har vedtatt ambisiøse energi- og klimamål.

Norsk Vann mente også at et pilotprosjekt ville skape mer oppmerksomhet rundt vann og avløp-sektoren, og få synliggjort hvilket vesentlig miljøarbeid som foregår her.

Planlegge og organisere

Ideen om en plan- og designkonkurranse ble født, målet ble å finne nye løsninger for å utnytte biogass på småskala avløpsrenseanlegg.

Les mer

Norsk Vann søkte etter mulige samarbeidspartnere, og tok kontakt med leverandørutviklingsprogrammet og HIAS som er medlem i Norsk Vann for å undersøke mulighetene. Ideen om en plan- og designkonkurranse ble født, målet ble å finne nye løsninger for å utnytte biogass på småskala avløpsrenseanlegg.

Dialog med markedet

Underveis i prosessen ble det gjennomført en befaring og et åpent informasjonsmøte i Hamar for aktuelle leverandører

Les mer

Underveis i prosessen ble det gjennomført en befaring og et åpent informasjonsmøte i Hamar for aktuelle leverandører. Her møtte representanter fra både konsulentmiljøer og leverandører, til sammen 11 miljøer. Potensielle leverandører hadde anledning til å stille spørsmål.

For de som ikke hadde mulighet til å delta ble møtet streamet online, slik at man kunne følge det fra sitt kontorsted (nb: er å finne på Youtube). En tilleggseffekt av gjennomføringen av en slik konkurranse var å få kartlagt aktørene i markedet.

Gjennomføre konkurranse

Hias IKS gjennomførte en plan- og designkonkurranse for teknologi for energiutnyttelse av biogass (avløpsrenseanlegg og et deponigassanlegg).

Les mer

Konkurransen ble utlyst i september 2012 og vinneren, Nærenergi fra Haugesund, ble kåret i desember samme år. Det kom inn fem tilbud. Vinneren deltok på informasjonsmøtet via livestreaming på nett.

Om anskaffelsen

Norsk Vann er fornøyd med den interne organiseringen som ble valgt og de har spredt informasjon om prosjektet til andre interesserte kommuner.

Tilbakemeldingene tyder på at det var et tilstrekkelig antall leverandører for å skape en god dynamikk og interesse rundt prosjektet. Løsningsforslaget som ble valgt, har et potensial knyttet til vesentlig forbedret kommersialisering av biogass-anlegg samt forbedringer av ulike ledd i en større verdikjede.

Etter plan- og designkonkurransen var gjennomført, ble ideene for oppgradering av biogassen både på avfallsdeponiet på Heggvin og avløpsrenseanlegget utviklet videre i samarbeid mellom og leverandør og tilbyder gjennom et forprosjekt.

Innovasjoner

Produktet. I mars 2014 fikk Nærenergi OFU–støtte fra Innovasjon Norge for bygge et anlegg hos Hias IKS. Det er det første anlegget som er utviklet av Nærenergi for produksjon av komprimert metangass i mindre skala.

Anlegget produserer i dag metangass tilsvarende én million liter diesel i året. Gassen fylles på containere som enkelt distribueres videre til fyllestasjoner. HIAS har allerede avtale med AGA om levering av drivstoff til busser i Oslo-området samtidig som alle egne renovasjonsbiler skal gå på biogass fra 2017.

Dette er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes. Sammenlignet med elbiler og hydrogenbiler som har stor miljøbelastning i produksjonen har en gassbil samme miljøbelastning som en vanlig bil. Samtidig går en gassbil på et helt fornybart drivstoff.

Å lage drivstoff av biogassen på renseanlegget sparer miljøet for utslipp av 1250 tonn CO2.

Økonomi. Analyse & Strategi har i sin rapport «Gevinstanalyse – HIAS, energiutnyttelse av biogass» (mars2015) beregnet den totale potensielle økonomiske gevinsten ved å gjennomføre innkjøpet etter metoden for innovative offentlige anskaffelser for Hias.

Den potensielle gevinsten er her anslått til mellom 9,2 og 10 mill. kroner i produktets levetid. Tallene er ikke justert for årlige prisendringer.