Direktoratet for byggkvalitet- DiBK

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven, og er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kontorer i Oslo og på Gjøvik.

Arbeidet er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører. En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet – spesielt i byggenæringen og kommunene – om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.

Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål: Flere boliger og bygg som møter framtidens behov og mer forenkling og innovasjon i bolig- og byggsektoren.

Relaterte anskaffelser (1)

ByggLett – selvbetjening for enkle byggsaker

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ville stimulere til fremtidsrettede webløsninger for enkle byggesaker «ByggLett», og søkte samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Markedsdialog, gjennom en plan- og designkonkurranse, gav innovative løsninger å bygge videre på.