Verdensnyhet (igjen!?), regional næringsutvikling og innovative anskaffelser

av Hilde Sætertrø

Innovasjonspartnerskapet Autoskår ved St.Olavs hospital i Trondheim har inngått kontrakt med det trondhjemsbaserte firmaet VitalThings og i løpet av en 18 måneders tid skal de, sammen med DNV Imatis utvikle en kontaktløs, kontinuerlig, automatisk løsning for måling av vitale parametre på akuttpasienter for økt pasientsikkerhet.

Innovasjonspartnerskapet Autoskår ved St.Olavs hospital i Trondheim har inngått kontrakt med det trondhjemsbaserte firmaet VitalThings og i løpet av en 18 måneders tid skal de, sammen med DNV Imatis utvikle en kontaktløs, kontinuerlig, automatisk løsning for måling av vitale parametre på akuttpasienter for økt pasientsikkerhet.

Den innovative anskaffelsen startet høsten 2020 med bakgrunn i tildeling av midler fra Innovasjon Norge for gjennomføring av prosedyren innovasjonspartnerskap. Innovasjon Norge har siden 2017 utlyst midler søkbare for offentlige virksomheter til bruk for utvikling av nye eller bedre løsninger gjennom innovasjonspartnerskap. Pengene skal i all hovedsak gå til leverandøren(e) som den offentlige oppdragsgiveren inngår utviklingskontrakten med, og dekke store deler av utviklingskostnadene.

Leverandørutviklingsprogrammet har veiledet prosjektet, særlig i en oppstartsfase, gjennom behovskartlegging (hvordan gjøre det, men utført av EGGS), og hvordan gjennomføre gode markedsdialoger i forkant av konkurranseutlysingen. En evaluering av alle innovasjonspartnerskap i Norge (utført rundt årsskiftet 2021/22 av Oslo Economics), innovasjonspartnerskap som er gjennomført eller godt i gang, viser verdien av den bistanden innovasjonspådriverne i LUP står for i slike komplekse anskaffelsesprosjekter. Anstrengelsene i forkant av at offentlige virksomheter faktisk søker midler om gjennomføring av innovasjonspartnerskap er også en pådriveroppgave for LUP, og ofte avgjørende for om det blir et prosjekt eller ikke.

Betydningen av god markedsdialog og hvordan den påvirker behovsbeskrivelsen og kravspesifikasjonen i konkurransedokumentene er utforsket gjennom forskningsprosjektet SMED, som brukte Autoskår-prosjektet som case til nettopp å øke forståelsen for kunnskapsdelingen og læringen som skjer mellom leverandørene og anskaffelsesteamet på sykehuset, og at dialogen bør være preget av gjensidig tillit. Kostbart, men likevel svært nødvendig og verdifullt. Les forskningsartikkelen her: Forskningsartikkel: Kravspesifisering gjennom tidlig markedsdialog i en innovativ anskaffelse

DFØ bistår med juridisk kompetanse i innovasjonspartnerskapene som anskaffelsesteamet kan støtte seg på.

Pengene Innovasjon Norge «legger på bordet» for denne typen innovative anskaffelser er imidlertid den store, fristende guleroten for offentlige virksomheter. Evalueringen av innovasjonspartnerskapene i Norge henvist til over, forteller oss også at det er liten sannsynlighet for at denne typen anskaffelser blir gjennomført uten økonomisk pengestøtte. Ingen innovasjonspartnerskap i Norge er gjennomført uten en slik støtte. Erfaringer fra andre europeiske land viser det samme. Det er mulig, som en beskrevet prosedyre i anskaffelsesregelverket, for alle offentlige virksomheter å gjennomføre innovasjonspartnerskap, og med egenfinansiering av utviklingsløpet som skal gjennomføres sammen med leverandøren(e). Er f.eks. helseforetakene i Norge, og kommunesektoren, villig til, og har de økonomiske muligheter og evne til å gjøre det «på egen kjøl»? Eller er det helt nødvendig med økonomiske bidrag i tillegg fra myndighetshold, f.eks. gjennom Innovasjon Norge?

Forskningsrådet har også midler spesielt egnet for innovative anskaffelser.

Autoskår er også et eksempel på innovative anskaffelsers evne til å skape lokal næringsutvikling. Alle involverte aktører og personer som bekler ulike roller i prosjektet har tilhold i Trondheim. Det som er gjort, og skal gjøres i Autoskår, beviser hva en annen vedlagte forskningsartikkel bekrefter; at det er mulig å ta tak i globale utfordringer for å skape lokale innovasjoner og markedsutvikling, men det kreves en bevisst bruk av innovative anskaffelser som et verktøy, som igjen krever kompetanse hos den offentlige oppdragsgiveren og et samlet aktørkorps i økosystemet rundt innovative anskaffelser som bl.a. består av finansiører, tredjepartsaktører og styringssystemer (regionale strategier) som gir tydelige signaler og setter mål. Les forskningsartikkelen her: Forskningsartikkel: Fremdyrking av regional innovasjon, entreprenørskap og vekst gjennom offentlige anskaffelser

Selv om Autoskår-prosjektet er «smurt» av nasjonale bidragsytere, viser det hvor viktig det er at aktører som Innovasjon Norge og Leverandørutviklingsprogrammet er tilstede regionalt, men det ligger også en kime til at krefter som er lokalt forankret kan forenes mer til nettopp slike satsinger.

I Trondheimsregionen kan nevnes flere regionale strategier som peker på bruk av innovative anskaffelser som innovasjonsverktøy; Først og fremst i virksomhetsstrategier hos store offentlige kunder som Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, men også i regionale overgripende strategier som Strategi for klimaomstilling, ny Verdiskapingsstrategi for næringslivet, Verdiskapingsstrategi for Trøndelag og Internasjonal handlingsplan for Trøndelag. Hvis vi i tillegg på regionalt plan har hatt tydelige økonomiske «hjelpemidler» til innovative anskaffelser, f.eks. i Regionalt Forskningsfond, hadde det begynt å ligne på en samlet kraft som kan jobbe målrettet mot regional vekst basert på globale behov og regionale næringsfortrinn. I den nye verdiskapingsstrategien for næringslivet i Trondheimsregionen (ikke vedtatt enda) er datadrevet entreprenørskap et identifisert fortrinn, også behovet for pilotkunder innen teknologiutvikling.

Autoskår er et glimrende eksempel! Det blir spennende å følge utviklingsarbeidet og samskapingen fremover mellom ansatte på St. Olav og hos leverandørene VitalThings og DNV Imatis.

Dagens løsning bestående av mange kabler og fysiske overvåkningsløsninger på en akuttpasient. Tungvint, usikkert og ikke pasientvennlig.

Involverte personer i anskaffelsesprosjektet; LUP, St.Olav, Malvik kommune, leverandørene. Bruker/pasient har også vært sterkt involvert i anskaffelsesprosessen så langt (men er ikke på bildet…men plutselig kan hvem som helst bli akuttpasient), og vil åpenbart vært involvert i utviklingsfasen.