Trøndelag styrker seg på innovasjon i anskaffelsesstrategier

av Hilde Sætertrø

Torsdag 26. okt ble det gjennomført et seminar med fokus på anskaffelsesstrategier og innovasjon for offentlige virksomheter i Trøndelag som vil ha nytte av tydelige strategier for sine anskaffelser. Seminaret ble arrangert av Nasjonalt program for leverandørutvikling i Midt-Norge og nye Trøndelag fylkeskommune. Innovasjon i anskaffelser blir viktig for at det offentlige skal kunne yte gode tjenester fremover, og strategier for dette bør utarbeides enten for hele virksomheten, eller for enkeltanskaffelser med stor betydning.

Seminaret samlet de største kommunene i Trøndelag samt de mest toneangivende statlige virksomhetene i fylket, og det ble et betydelig kunnskapspåfyll til de som skal revidere sine anskaffelsesstrategier eller lage ny for første gang. Å søke nye eller bedre løsninger gjennom innovasjonsprosesser må være et tydelig mål i anskaffelsesstrategier for at offentlige virksomheter skal kunne yte gode og bærekraftige tjenester i årene som kommer. Ofte utgjør anskaffelser av varer og tjenester 50-60% av totalt budsjett og virke hos en offentlige aktør. Det er åpenbart at disse midlene må sørge for å tilfredsstille dagens og fremtidige behov best mulig. Det er ei målsetting at de største offentlige anskafferne i Midt-Norge har forankret innovasjon strategisk for å holde tritt med resten av landet.

Følgende innlegg gav nyttige innspill til hvordan lage og bruke gode anskaffelsesstrategier som (også) inneholder innovasjon:

En anskaffelsesstrategi kan lages for hele virksomheten, eller for enkeltanskaffelser. Den bør gi et bilde av hvilken plan vi har, vårt bidrag når vi gjennomfører anskaffelser, viktige prinsipper og overordnede hensikter, og beskrive hvilke reaksjoner vi ønsker å utløse. Perspektiver på anskaffelsesstrategi med utgangspunkt i Mintzberg, ved Luitzen de Boer, professor, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse NTNU. Lysark innlegg Luitzen De Boer

Anskaffelsesstrategi viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer endringer virksomheten skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål. En god anskaffelsesstrategi skal fokusere på effekter og resultater, og være en del av strategisk ledelse. Den skal henge sammen med overordnede mål og andre handlingsplaner, ved Anna Katrine Asprem Hvardal, seksjonssjef avd. for offentlige anskaffelser i Difi. Lysark innlegg Anna Katrine Asprem Hvardal

Suksessfaktorer for implementering av anskaffelsesstrategi med innovasjon er forankring politisk, i topp-ledelse og på operativt nivå. Den må inneholde en handlingsplan med delmål, tiltak og ansvar. Lederne måles gjennom sine lederavtaler og det må rapporteres på måloppnåelser i strategien, ved Jan Ivar Bjørnli, innkjøpssjef Trondheim kommune. Lysark innlegg Jan Ivar Bjørnli

Bør og kan den nye fylkeskommunen i Trøndelag samarbeide om anskaffelser med kommunene? Hvilke anskaffelser, og hvordan? Hva er behovet for samarbeid i kommunene? Kan vi utvikle kompetanse på anskaffelser sammen? Hva forutsetter et samarbeid? Innspill til dette sendes til Tove Jebens, innkjøpssjef Trøndelag fylkeskommune. Lysark innlegg Tove Jebens

Innovasjon i kommuner er nødvendig for å møte fremtiden. Økt gjennomføring av innovative anskaffelser er også bygging av innovasjonskultur i kommunene, og bistand fra Leverandørutviklingsprogrammet er risikoavlastende i denne sammenheng. Kommunene styrker sin innovasjonskultur gjennom tverrfaglighet (bryte faglige og organisatoriske siloer), gjennom å åpne organisasjonen for dialog med næringsliv, og skape et helhetsperspektiv på innovasjon og utvikling, ved Lasse Jalling, avd. for innovasjon i KS. Lysark innlegg Lasse Jalling KS

Det er lønnsomt å bli god på innkjøp, og det er både fordeler og ulemper ved at flere kommuner går sammen om en felles innkjøpsenhet. Fordelene er stordriftsfordeler, felles kunnskaps / erfaringsutveksling (kan bygge opp et godt fagmiljø) og blir mer attraktiv hos leverandørene. Strategisk føring om at «innovativ» metodikk skal brukes på anskaffelser videreføres inn i ny strategi. Værnesregionen Innkjøp har ambisjoner om å bli ledende i bruk av innovativ metodikk, ved Rita Endresen, innkjøpsrådgiver Værnesregionen Innkjøp. Lysark innlegg Rita Endresen Værnesregionen

Malvik kommune har nettopp vedtatt helt ny anskaffelsesstrategi med vekt på innovasjon, ved Gunnhild Granmo, innkjøpssjef Malvik kommune. Lysark innlegg Gunnhild Granmo

Invitasjon og program for seminar om anskaffelsesstrategier og innovasjon 26. okt 2017