Tilbyr nytt læringsnettverk i Sør-Vest

av Stig Bang-Andersen

Statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder inviteres til deltakelse i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser til høsten. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid med KS.

Statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder inviteres til deltakelse i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser til høsten. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid med KS.

Kommunedirektørutvalgene i KS Vest-Norge ønsker en forsterket satsning på innovative offentlige anskaffelser (IOA).

Offentlige anskaffelser har potensial til å bli Norges kraftigste innovasjonsmotor. Per 2021 blir det foretatt innkjøp for nær 600 milliarder kroner årlig, og det er både samfunnsnyttig og smart å bruke en større del av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger. Det gir produktivitetsgevinster og det vil være avgjørende for om Norge løser klima-, helse-, demografi- og andre viktige samfunnsutfordringer, og er et viktig bidrag til å innfri FNs bærekraftsmål.

Landstinget til KS forventer at alle kommuner og fylkeskommuner tar i bruk innovative anskaffelser.  I de politiske prioriteringene i kommunal sektor for perioden 2020 – 2023 nevnes kommuner og fylkeskommuners samfunns- og næringsutviklerrolle som tilrettelegger for bærekraft, innovasjon og verdiskapning i privat og offentlig sektor, og at det offentlige bruker sine innkjøp for å stimulere til grønn omstilling og innovasjon.

Våren 2015 fram til januar 2016 fasiliterte KS Vest-Norge og LUP et kommunenettverk om IOA hvor Bergen, Gjesdal, Voss, Askøy, Lindås og Hordaland fylkeskommune utforsket muligheter for innovasjon gjennom anskaffelser. Nettverket bidro med kompetanse, samt til å videreutvikle den tilgjengelige metodikken.

Det nye nettverket åpner også for deltakelse for andre offentlige virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder, og retter seg særlig mot ansatte med fagkompetanse og innkjøpsansvar. For å få arbeidet i nettverket mest mulig relevant må den enkelte bidra med egne problemstillinger og utfordringer, samt være innstilt på dele egne erfaringer med de andre deltakerne.

I nettverket er det mål at deltakerne vil få en overordnet forståelse for innovasjon, og metodisk tilnærming til innovasjon gjennom anskaffelser, samt at en lærer mer om behovskartlegging og hvordan berede grunnen for forestående anskaffelser.

Det gis også veiledning i forankring av arbeidet, eksempler på gode anskaffelsesstrategier samt kunnskap og kompetanse til selv å kunne igangsette innovative anskaffelsesprosesser.

For mer informasjon om nettverket og påmelding, se invitasjonen KS har sendt ut til kommuner og fylker.

I videoen under får du bl.a Gjesdal kommunes erfaringer med deltakelse både i nettverk og innovative anskaffelsesprosesser.