Store offentlige byggherrer inviterer til markedsdialog: Utlyser 9 millioner til utvikling av løsninger for mer ombruk av byggematerialer

av Hilde Sætertrø

Noen av Norges største offentlige byggherrer, med Trøndelag fylkeskommune i spissen, inviterer markedsaktører for å finne ut av hvordan data knyttet til gjenbruks- og ombruksmaterialer i byggeprosjekter kan bidra til mer ombruk og sirkulære verdikjeder.

En rekke utredninger peker på at produksjon av materialer til byggebransjen er kilde til store klimagassutslipp og ressursbruk. Ombruk av byggematerialer kan derfor ha et stort potensial til å  redusere klimabelastningen og sløsingen med råvarene.

Trøndelag fylkeskommune har en ambisjon om å øke andelen ombrukte byggematerialer i egne byggeprosjekter. Samtidig vil de bidra til å utvikle løsninger som muliggjør større grad av ombruk hos andre aktører. Det er i dag stor interesse for sirkulærøkonomi i byggebransjen, men på grunn av at flere rammeforutsetninger og prosesser i dag ikke er på plass, blir dette potensialet i liten grad realisert.

Trøndelag fylkeskommune med flere offentlige byggherrer inviterer nå potensielle løsningstilbydere til å se på en mulig digital markedsplass for brukt byggematerialer. Kungjøringen på Doffin kan du finne her. Hovedfunksjonen til den digitale markedsplassen vil være å koble tilbud og etterspørsel av ombruksmaterialer. Kombinasjon av bedre tilgang til dokumentasjon og data om varene vil kunne gjøre det enklere å tilby og finne relevante byggematerialer. Bedre dokumentasjon vil også kunne bidra til å lette planleggingen og bruken av ombruksmateriale.

I dette dokumentet er det en overordnet arkitekturskisse som illustrerer hovedelementene som en digital plattform kan bestå av.

Løsningen vil være en plattform med tilknyttede komponenter som håndterer logistikk, produktdata og integrasjon med ulike produktregistre, e-handel og andre moduler som dekker brukerbehovene.

Det eksisterer allerede en del løsninger som er laget for kartlegging av brukt materiale, og det bør derfor vurderes å etablere et åpent API for at slike løsninger kan integreres mot en felles plattform. Det blir da sentralt å bygge en informasjonsmodell som dekker de behovene de ulike aktørene har, knyttet til produktene.

Regulatoriske utfordringer

Flere av aktørene peker på regulatoriske utfordringer og uklarheter om hvilke krav som er gjeldene for ombruk av ulike komponenter i et bygg. Dette er en utfordring som i hovedsak må løses av myndighetene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttrykt at den nasjonale tolkningen av EU sitt regelverk knyttet til CE-merking og omsetning og ombruk av brukte materialer kan ha vært tolket for restriktivt i Norge.

Kartleggingen i prosjektet til Trøndelag fylkeskommune bekrefter det Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttrykker, og viser at det er behov for tydeligere regler og retningslinjer for alle aktørene i verdikjeden. Det er til dels stor usikkerhet knyttet til regulatoriske forhold, og fortolkningen av disse. En tydeliggjøring av regelverket, f.eks. gjennom en veileder, kan være et moment i å øke graden av ombruk og forenkle prosessene med ombruk.