Sesonglagring av solvarme – har de funnet «solegget»?

av Cecilie Endresen

Telemark Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune og Bamble kommune er fremoverlent i sine ambisjoner om smart energibruk og lagring av solenergi. I tillegg til vilje til å anskaffe helt nye klimavennlige energiløsninger i sine nybygg og eksisterende bygg, ser de potensiale i å sambruke energiløsningene med andre aktuelle aktører (både offentlige og private) innenfor samme geografiske område, for best mulig effektiv energiutnyttelse. Forrige uke var de på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) for en befaring på testanlegget for sesonglagring av solenergi. Her så de muligheter for å ha fanget kinderegget eller "solegget" om du vil; for det første være selvforsynt med fornybar energi - sommer som vinter. For det andre ha et anlegg som både varmer og kjøler. Og til sist, men ikke minst, ha et anlegg som er vesentlig rimeligere i drift.

Telemark Fylkeskommune, Vestfold Fylkeskommune og Bamble kommune er fremoverlent i sine ambisjoner om smart høsting og sesonglagring av solenergi. I tillegg til vilje til å anskaffe helt nye klimavennlige energiløsninger i sine nybygg og eksisterende bygg, ser de potensiale i å sambruke energiløsningene med andre aktuelle aktører (både offentlige og private) innenfor samme geografiske område, for best mulig energiutnyttelse termisk og elektrisk. Forrige uke var de på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås for en befaring på testanlegget for sesonglagring av solenergi. Her så de muligheter for å fange kinderegget eller «solegget» om du vil. For det første å være selvforsynt med fornybar termisk energi – sommer som vinter. For det andre å ha et anlegg som både varmer og kjøler. Og til sist, men ikke minst, ha et anlegg som er vesentlig rimeligere og enklere i drift enn alle tradisjonelle anlegg til nå har klart.

– Termisk lagring fra sommer til vinter; dvs varme fra sommer og kulde fra vinter med en gjenvinningsgrad på ca 80%, og med mulige temperaturer opp mot 90 grader til en svært lav kostnad. Det er så revolusjonerende at det nesten er umulig å begripe konsekvensene, uttaler Øyvind Trygstad i Vestfold Fylkeskommune.

Færder energipark
Vestfold Fylkeskommune ser potensialet i å benytte et slikt anlegg i Færder Energipark, som er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune(VFK), OBOS, Format Eiendom AS, Skagerak Nett, Skagerak Varme og NMBU. Aktørene ønsker å utvikle felles løsninger for energiflyt, energiforbruk og effektstyring mellom ulike brukere med ulike behov over døgnet og året. Løsningen inneholder lokal produksjon og lagring av både termisk og elektrisk energi i storskala. Målet med prosjektet er å flate ut effekttopper i nettet og samtidig utnytte eksisterende nettkapasitet optimalt. Som en del av prosjektet skal det etableres gode styringssystemer for energi og effektstyring både på overordnet nivå og på brukernivå. Løsningene skal optimaliseres mot belastningen i lokalt el-nett og fjernvarmenett. VFK har vedtatt å etablere «Energifabrikk» på eksisterende skolebygg (Færder vgs – 15.000 m2) med termisk og elektrisk energiproduksjon fra sol samt etablering av termisk og elektrisk energilager og nødvendige styringssystemer. OBOS planlegger å bygge 300 leiligheter på nabotomten med mulig termisk og elektrisk energiproduksjon og felleslagring samen med de øvrige aktørene. OBOS prosjektet tilknyttes fjernvarme fra Skagerak Varme. Partene har intensjon om felles utvikling av prosjektet og knytte det mot det lokale el og fjernvarmenettet.

Felles energiløsning for Telemark FK og Bamble kommune
Telemark FK og Bamble kommune har sett potensiale i å samhandle om energiløsninger og benytte denne teknologien (termisk lagring) i forbindelse med kommunens bygging av ny ungdomsskole i Bamble med tilhørende idretts- og svømmehall, samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten og fylkeskommunenes utvidelse/påbygg av ny fløy på Bamble videregående skole på Grasmyr.

8.mars i år inviterte Bamble kommune til en dialogkonferanse for å få innspill på løsninger til det behovet og målsettingen de hadde med «Fremtidens skole» på Grasmyr. Leverandørene som deltok på konferansen ga allerede da innspill på at samhandling om energiløsninger mellom de 2 offentlige aktørene, ville være hensiktsmessig.

I etterkant har de to aktørene med Telemark Fylkeskommune v/eiendomssjef Truls Moen i spissen, sett mulighetsrommet i termisk lagring av solvarme som en del av løsningen. Nå gjenstår det å utrede det mulighetsrommet ytterligere før endelig beslutning taes.