Samhandling er nøkkelen til suksess!

av Bjørnar Grønhaug

Norsk Vanns fagtreff er svært verdifulle for bransjen. Gjennom to dager i mars, fikk deltagere på fagtrteffet både kunnskapspåfyll, oppdatering om løsninger og møte andre fagfolk. Innlegg og samtaler rundt EU sitt nye avløspsdirektiv fanget selvfølgelig stor oppmerksomhet. Og mange av innlederne på konferansen poengterte i sine innlegg at Norge må få tilpassede krav i henhold til vår lange kyststripe med sjø som resipient, i motsetning til store deler av Europa med innlandselver.

Nasjonal og regional samhandling må til

Verdien av kompetansedeling og samhandling om utfordringene bransjen står overfor var en gjennomgangstone på Fagdagene i regi av Norsk Vann. Både samhandling om felles utfordringer/behov og dialog med markedet kommunene imellom før de lyser ut en konkurranse, samhandling i anskaffelser mellom entreprenør, leverandører, rådgivende og byggherre (velge gjennomføringsmodeller som åpner for samspill) og samhandling mellom utviklingsmiljøer, leverandører og kommuner i FoU-prosjekter.

I en av panelsamtalene under parallellsesjonen “Avløp”, etterlyste Seniorforsker, ph.d. Christian Vogelsang, NIVA, deltagelse fra kommunene og teknologileverandørene i utviklingsprosjektene. Vi stilte oss spørsmålet; vet ikke kommunene og leverandørene sin besøkelsestid? Svaret fra oss i LUP er JO – det gjør de. Hvis behovet er definert og det er tydelig for kommunene hvilke effekter og gevinster potensielt dette utviklingsløpet kan gi, og leverandørene ser at det er flere med likelydende behov og mulighet for et nytt marked, så kjenner både den offentlige oppdragsgiver og leverandørene så absolutt sin besøkelsestid.

LUP har lang erfaring med å skape samhandling

Å lykkes med samhandling mellom mange behovshavere, aktører og leverandører, kan oppleves som krevende og komplekst; noe vi i LUP er kjent med, etter å ha inspirert og utfordret til samhandling gjennom innovasjon i offentlige anskaffelser i nærmere 15 år.

Sammen med LUP får kommunene hjelp til å få frem alle sider ved utfordringsbildet og behovet de har, LUP bygger mot og trygghet til å samspille godt med entreprenører/leverandører og andre aktører i en tidlig markedsdialog for å få innspill til løsninger, og sist men ikke minst sørge for at konkurransen formuleres på en måte som åpner for de beste løsningene som gir kommunene de effektene og gevinstene de er ute etter.

 

Fellesprosesser gir bedre muligheter og sparte kostnader

Når et nytt avløpsdirektiv med strengere krav til rensing gjør at kommuneNorge må oppgradere og/eller anskaffe nye renseanlegg – så er samhandling gjennom innovative anskaffelser et nyttig og effektivt verktøy. På Norsk Vanns fagtreff belyste Cecilie Møller Endresen fra LUP i sitt innlegg hvordan samhandling og dialog i anskaffelser kan være en mulighet for bedre og raskere måloppnåelse. Hun pekte også på verdien av fellesprosesser.

Fellesprosesser, altså når flere behovseiere sammen definerer behovet og henvender seg til markedet, gir ressursbesparelser for kommunene og potensielt større volum gjør det mer attraktivt for leverandørene å delta i innovasjons- og anbudsprosesser.

En fellesprosess hvor 13 kommuner vest for Oslofjorden samhandler om utfordringer knyttet til slambehandling er godt i gang, og et nytt fellesinitiativ med 20 kommuner knyttet til behovet for sekundærrenseanlegg m/nitrogenfjerning er nå tatt. Disse prosessene gjør at vi i felleskap raskere løser samfunnsutfordringene vi står overfor i vannbransjen.

Så hva er det å vente på? Søk sammen, del og vær rause. Sammen blir vi dynamitt!

Ta kontakt med Cecilie M. Endresen eller Kjersti Granaasen hos LUP for mer info om samhandling og fellesprosesser.