Private og offentlige samarbeider om milliardinvesteringer

av Ida Laustsen

Norske tech-miljøer skal skape nye varslingssystemer som reduserer skredfaren langs norske veier og sparer menneskeliv. Troms og Finnmark fylkeskommune har satt seg i førersetet for å skape innovasjon som kan benyttes i hele Norge og andre skredutsatte land.

Norske tech-miljøer skal skape nye varslingssystemer som reduserer skredfaren langs norske veier og sparer menneskeliv. Troms og Finnmark fylkeskommune har satt seg i førersetet for å skape innovasjon som kan benyttes i hele Norge og andre skredutsatte land.

Hvert år gjør det offentlige innkjøp for flere hundre milliarder kroner i Norge. Nå inngår det offentlige oftere samarbeid med næringslivet for å finne helt nye løsninger på store samfunnsproblemer, og bruke pengene klokere.

– Samarbeid mellom offentlige innkjøpere og bedriftene er derfor avgjørende for å skape bedre og mer effektive løsninger. Å bruke metode for Innovative anskaffelser som virkemidler kan gi verdiskaping utover bare produktet eller løsningen. Her ligger en gyllen mulighet sier Kjersti Granaasen i LUP, som oppfordrer flere virksomheter til å ta metoden i bruk.

Kjersti Granaasen i LUP håper flere offentlige virksomheter vil benytte innovative anskaffelsesmetoder.

Nye løsninger

Et av samfunnsproblemene som koster menneskeliv hvert år er snøskred lang norske veier. Da skredvarsling ble satt på agendaen på nyåret, var det over 100 bedrifter som fattet interesse for prosjektet. En av dem var Fredrik Vangsal fra Distruptive Engineering AS.

– Prosjektet gir oss tilgang til et nytt marked med et nytt bruksområde for vår teknologi. Ved dialog i forkant av en anskaffelse legger man opp til en behovsdrevet utvikling som trolig vil resultere i bedre løsninger. Deltakelse gir oss mulighet til å bli kjent med nye problemstillinger. Effektiv læring i forkant av anskaffelsen som gir oss bedre grunnlag for å utforme ønsket løsning, sier han.

Start up-selskapet Distruptive Engineering griper muligheten i innovasjonspartnerskapet. Fra venstre: Fredrik Vangsal, Ola Omberg og Fredrik Kleven.

Innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov og er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. 

– Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet. Ved innovasjonspartnerskap kombinerer man utviklingsfasen og mulighet for kjøp i én og samme kontrakt, sier Kjersti Granaasen i LUP.

Dialog i forkant

Snøskred er en stor nasjonal og internasjonal samfunnsutfordring. Langs norske veger er det i dag rundt 1.500 snøskredpunkt. I tillegg forventes en økning i snøskredaktivitet på grunn av klimaendringene. Bare i Troms og Finnmark bruker fylkeskommunen hvert år 170 millioner kroner på snøskred. Flere bedrifter har allerede funnet hverandre for å utvikle varslingssystemer i utsatte skredområder langs veier. Systemet må også kunne varsle nødvendige aktører og automatisk stenge av skredområdet, slik at ikke kjøretøy beveger seg inn i området og utsetter seg for risiko.

For å utvikle nye, innovative løsninger på skredproblemene har Troms og Finnmark fylkeskommune fått 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til et innovasjonspartnerskap. I innovasjonspartnerskap får fylkeskommunen bistand fra Innovasjon Norge, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). 

For næringslivet er LUP en viktig ordning for å komme til bordet når offentlige virksomheter skal anskaffe en helt ny løsning og har behov for å komme i kontakt med markedet for å fortelle om sitt behov og etterspørre løsninger.

– Offentlige anskaffelser kan være komplekse, spesielt når man ønsker nye løsninger. LUP bidrar til å strømlinjeforme anskaffelsesprosessen og gir oss leverandører bedre forutsetninger for dialog i forkant av anskaffelsen. Vi som en tidlig-fase-bedrift er opptatt av å bruke ressursene våre effektivt. LUP gir oss i dette prosjektet bedre beslutningsgrunnlag og dermed et bedre utgangspunkt for å lykkes, sier Fredrik Vangsal fra Distruptive Engineering AS.

Du kan lese mer om innovasjonspartnerskapet til Troms og Finnmark fylkeskommune her.

Fakta:

  • Innovasjonspartnerskap er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for sammen å utvikle helt nye løsninger på sine utfordringer.
  • Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre, forankret i Lov om offentlige anskaffelser, og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Innovasjonsprosessen tar utgangspunkt i et uløst behov og skal ende i kjøp og implementering av helt nye produkter og løsninger. Den kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i én og samme kontrakt.
  • I et innovasjonspartnerskap kan flere offentlige aktører kan gå sammen for å spørre om løsning på et felles behov. Bedrifter som ikke kan levere løsningen alene oppfordres til å samarbeide i konsortier
  • Du kan lese mer om innovasjonspartnerskap på Innovasjon Norge sine nettsider her og på anskaffelser.no her