Micromobilitet er en del av løsningen for å redusere klima- og miljøfotavtrykket

av Kjersti Granaasen

Innovative løsninger til offentlig sektors transport av varer og tjenester i nordiske storbyer vil ikke dukke opp av seg selv. De må etterspørres og kreves!

Nordisk prosjekt for nullutslippstransport 

Stockholms stad inviterte sammen med DFØ, LUP, Oslo kommune og Københavns kommune til dialog om Innovative løsninger for nullutslippstransport i nordiske storbyer 1. – 2. juni, en aktivitet i det nordiske prosjektet «Sirkulære og Klimavennlige Offentlige Anskaffelser.» Målet for det nordiske prosjektet er nullutslipps leveranse av varer, utvikle nordiske bedrifter, få grønnere og mer innovative løsninger, og sørge for at offentlig sektor samarbeider mer. 

Den første dagen var viet til dialog, og en rekke framoverlente storbykommuner fra Norge, Sverige og Danmark møtte engasjerte ledere fra større svenske bedrifter. De offentlige etatene ønsket å få innsikt og innspill om hindringer, betenkeligheter og mulighetene for å redusere klima- og miljøfotavtrykket i forbindelse med leveranse av varer og tjenester.  Tema som off peak leveranser, hub-løsninger, logistikk og ruteoptimalisering samt city logistik var blant de mest sentrale og identifisert på forhånd. Det ble mange gode og optimistiske samtaler.  

Bruker innovativ anskaffelsesmetodikk

Basert på egen kunnskap og erfaringer, og innspill fra leverandørene jobbet storbykommunene sammen i en workshop den andre dagen. Å starte arbeidet med å identifisere og prioritere satsningsområde, og tiltak for å nå nullutslippstransport i vareleveranse var oppgaven. Dette er et arbeid som vil fortsette i de forskjellige kommunene, og mellom kommunene utover mot høsten.  

I prosessen jobber de etter innovativ anskaffelsesmetodikk som ivaretar og tilrettelegger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer. 

LUP har utviklet fire planleggingsverktøy som skal gjør det lettere å jobbe etter innovativ anskaffelsesmetodikk. Disse tar offentlige virksomheter stegvis gjennom oppgaver som forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog. 

Det nordiske prosjektet lyser ut 600 000 DKK. Midlene går til den til den virksomheten som best kan beskrive en utfordring tilknyttet nullutslippstransport som kan løses gjennom en innovativ anskaffelsesprosess. Se mer informasjon og søknad.

Disse utfordringene kan for eksempel være tilknyttet off-peak-leveranser, ruteoptimalisering, hubløsninger eller nye løsninger som vil bidra til Nordiske politiske mål om nullutslippstransport og redusere trafikk i nordiske byer.

Leverandører utfordret de nordiske hovedstedene 

Mange av transportselskapene og leverandørene er etablert i alle de nordiske landene og opererer på tvers av sektorer og landegrensene. At de offentlige aktørene samler seg for felles innsikt og dialog kan derfor også bidra til å skape en større forutsigbarhet for bedriftene, – en viktig faktor for at bedrifter og næringskjeder kan tilby gode løsninger. 

For å redusere klima- og miljøfotavtrykket til den nordiske offentlige sektor var leverandørene tydelige i sitt budskap; Å etterspørre nullutslippsbiler er ikke nok. Det kan til å med være en begrensning for å nå målet. Leverandørene sitter klar med andre og flere løsninger. Det kom mange innspill til hvordan offentlige kunder kan utforme gode anskaffelseskonkurranser.  

Selv med flere identifiserte faktorer utfordret leverandørene de offentlige aktørene ytterligere. De lavt «hengende fruktene» er kanskje enda nærmere enn man tror.  

Micromobilitet er en del av løsningen for nullutslippstransport i de største byene. Det er derfor viktig at offentlige kunder går i front for å etterspørre og kreve de beste løsningene. Pris kan ikke enskilt være det viktigste kriteriet i en anskaffelseskonkurranse, sa Marie Agelii, Markedssjef for Bravida Sverige.

Dialogen var en aktivitet for deltagere i det nordiske prosjektet «Sirkulære og Klimavennlige Offentlige Anskaffelser», en 2.0 versjon av Zero emission delivery of goods 1.0 .