Kunne vi bare sett …

av Cecilie Endresen

Mandag 14.oktober var dagen da Vestre Vikens behov for å kunne benytte videosamtale når folk ringer inn til medisinsk nødtelefon 113 skulle "møte" innspill til løsningsutvikling fra leverandørene. Nærmere 100 deltagere hadde funnet veien til dialogkonferansen i Drammen for å få nærmere informasjon om prosjektet og behovet, samt i fellesskap diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet.
AMK-operatørene føler mange ganger at de har bind for øynene. Det tar lang tid å stille spørsmål for å finne ut hva som faktisk foregår. "Kunne vi bare sett!" har AMK-operatørene uttrykt flere ganger. "Da kunne de veiledet bedre. Gitt raskere og riktigere hjelp. Og reddet potensielt flere liv."

Mandag 14.oktober var dagen da Vestre Vikens behov for å kunne benytte videosamtale når folk ringer inn til medisinsk nødtelefon 113 skulle «møte» innspill til løsningsutvikling fra leverandørene. Nærmere 100 deltagere hadde funnet veien til dialogkonferansen i Drammen for å få nærmere informasjon om prosjektet og behovet, samt i fellesskap diskutere utfordringsbildet og mulighetsrommet.
AMK-operatørene føler mange ganger at de har bind for øynene. Det tar lang tid å stille spørsmål for å finne ut hva som faktisk foregår. «Kunne vi bare sett!» har AMK-operatørene uttrykt flere ganger. «Da kunne de veiledet bedre. Gitt raskere og riktigere hjelp. Og reddet potensielt flere liv.»

  

Formålet med dialogkonferansen 

Formålet med dialogkonferansen var å gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet slik at de kunne dele sin  kunnskap og gi innspill om mulighetsrommet og alternative, innovative forslag til løsningsutvikling av en vidoesamtale med AMK. Vestre Viken hadde også en målsetting om at dialogen skulle bidra til å avklare forutsetninger for løsningsutvikling- og implementering. Konferansen ga også en mulighet for leverandørene til  å søke sammen i et samarbeid for å løse behovet/utfordringsbildet.

Om innholdet på konferansedagen

Konferansen var to-delt. Første del av konferansen skulle gi deltagerne en god forståelse av behovet og rammene for prosjektet. Prosjektleder Hans-Christian Platou orienterte om økonomiske rammer, forela en foreløpig tidsplan for prosjektet og ga deltagerne en oversikt over organisering, samarbeidspartnere og følgevirksomheter i prosjektet.

 

Deretter ga lederen for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, Lise-Mette Lindland et»kræsjkurs i AMK»; en konkret beskrivelse av hva som foregår i hele tjenesteforløpet fra nødtelefonen ringer på AMK til operasjonen er avsluttet. Hvordan de samhandler på AMK, hvilke aktører de samhandler med «eksternt», hvordan samtalen skjer og hvilke systemer AMK benytter i dag.

Så fikk deltagerne et innblikk i IKT-systemene som benyttes på AMK-sentralen i dag, og ikke minst IKT-systemer og prosjekter som vil ha innvirkning på en løsning for videosamtale med AMK. Teknisk rådgiver i Vestre Viken, Terje Pettersen, synliggjorde hvilke systemer som bidro til hva og hvordan de ulike systemene samhandler og har innvirkning på hverandre.

Vestre Viken skal utvikle en løsning for videosamtale med AMK gjennom et innovasjonspartnerskap. Cecilie Møller Endresen fra Leveradørutviklingsprogrammet ga derfor en introduksjon til innovasjonspartnerskap, både som en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i lov om offentlige anskaffer, og som en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

Helt til slutt, i første del av konferansen, ble innsikter fra behovskartleggingen presentert av Live Kvelland i Making Waves. Disse innsiktene dannet grunnlaget for arbeidet i workshopen i del 2 av konferansen, som hadde følgende temaer:

  • Brukeropplevelse og arbeidshverdag
  • Personvern og informasjonssikkerhet
  • Teknologi
  • Innovasjonspartnerskap

Gruppene i workshopen var sammensatt av ansatte i Vestre Viken, samarbeidspartnere, følgevirksomheter og leverandører. Gruppene ble utfordret på å gi innspill til temaene med utgangspunkt i noen spørsmål det var viktig for Vestre Viken å få innspill på før de nå skal utforme konkurransegrunnlaget. Innspill kom på rullende bånd og Vestre Viken fikk nyttige innspill som de nå må fordøye for å se hvordan de nå skal rigge anbudet og hvilke dimensjoner utviklingsløpet skal ha.

Veien videre etter dialogkonferansen

Resultatet fra workshopen blir nå bearbeidet og sammenstilt i et notat som deles åpent på prosjektet hjemmeside og på den veiledende kunngjøringen på DOFFIN.  Det vil inngå i bakgrunnsmaterialet som leder fram mot anbudet. Nå etter dialogkonferansen gjøres det en vurdering om det er behov for ytterligere dialog med markedet før konkurransegrunnlaget utarbeides. Om det blir aktuelt, vil det en tid etter dialogkonferansen bli sendt ut informasjon om dette. Det vil da evt. være i form av skiftlig innspill på konkrete spm. det ønskes avklaringer på. Det vil da også være mulig å presentere de skriftlige innspillene i én til én-møter.

Her finner du alle presentasjonene fra dialogkonferansen:

1 Introduksjon til konferansen og film

2 Presentasjon av prosjektet Hans Christian Platou

3_Kræsjkurs i AMK Lise Mette Lindland

4 IKT systemer Terje Pettersen

5 Dialog og innovasjonspartnerskap Cecilie M. Endresen

6 Innsikter fra behovskartleggingen Live Kvelland

7 Introduksjon til workshop Therese Jahnsen

8 Oppsummering og veien videre Hans Christian Platou