Kommuner på kunnskapsfangst

av Cecilie Endresen

36 deltagere fra 16 kommuner og 1 fylkeskommune "fylte opp kofferten" med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene - når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner. Gjennom befaringer til Moholt Barnehage, Moholt Studentboliger og Lade skole, samt erfaringsdeling fra flere leverandører, bransjeforeninger og forskningsmiljøer - fikk deltagerne mange konkrete tips å ta med seg videre på veien. Tre kommuner presenterte også sine erfaringer, utfordringer og behov knyttet til egne prosjekter og det ble lagt til rette for erfaringsdeling og felles kunnskapsdeling mellom kommunene fremover.

36 deltagere fra 16 kommuner og 1 fylkeskommune «fylte opp kofferten» med kompetanse om hvordan de kan anskaffe de beste innovative, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene – når blant annet skoler, omsorgsbygg, brannstasjoner, idrettshaller skal bygges i deres kommuner. Gjennom befaringer til Moholt Barnehage, Moholt Studentboliger og Lade skole, samt erfaringsdeling fra flere leverandører, bransjeforeninger og forskningsmiljøer – fikk deltagerne mange konkrete tips å ta med seg videre på veien. Tre kommuner presenterte også sine erfaringer,  utfordringer og behov knyttet til egne prosjekter og det ble lagt til rette for erfaringsdeling og felles kunnskapsdeling mellom kommunene fremover.

Innhold og målsetting for den felles samlingen

Målsettingen for samlingen var tredelt; den enkelte kommune skal få ytterligere kompetansepåfyll til gjennomføring av egne bærekraftige byggeprosjekter i egen kommune, få ytterligere kjennskap til innovativ anskaffelse som metode og kunne samhandle/erfaringsutveksle med kommuner med likelydende prosjekter på tvers av regionene også etter samlingen.

Betydningen av det offentliges rolle som krevende bestiller, som planmyndighet og ikke minst som premissleverandør

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien ga et innblikk i mulighetsrommet for innovasjon basert på økt bruk av tre i byggenæringen, og pekte på betydningen av det offentliges rolle som krevende bestiller, som planmyndighet og ikke minst som premissleverandør.

Innovative anskaffelser av bærekraftige bygg

Så fikk deltagerne et innblikk hvordan bruke dialogen med markedet gjennom et byggeprosjekt for å oppnå de gode innovative løsningene for brukere og samfunn.

Tverrfaglig kompetansenettverk, tillit og tidlige samspill som suksessfaktor

Sigbjørn Faanes, prosjekteringsleder for Veidekke brukte eksemplet Moholt 50|50 som utgangspunkt for læringspunkter som han delte med deltagerne.

Han presiserte at det å drive med innovative prosjekter handler om å våge å arbeide på en annen måte enn det bransjen tradisjonelt gjør/har gjort. Det handler mye om å jobbe systematisk i tidlig stadium da det er der de største premissgiverne for et godt prosjekt bestemmes. Da er det ikke bare å fremskaffe kompetansen man trenger, men bruke arbeidsmetodikk hvor man har tilgang på all relevant kompetanse, og som gjør at du får utnyttet all kompetanse maksimalt. Det skjer ikke av seg selv. Tillit til hverandre er et svært sentralt stikkord. 

Lagring av overskuddsenergi – en utfordring

Bjørn Jenssen, sjefsrådgiver fra Skanska presenterte  prosjektet Powerhouse Brattøra; Norges første nybygde energipositive kontorbygning, som vil over tid produsere mer energi enn det forbruker – et plusshus som leverer mer fornybar energi enn det som behøves for å bygge det og alle materialer og drift av bygget gjennom livsløpet. Bygget er tegnet etter prinsippet form følger miljø. Når man setter miljøet først skapes det en ny type arkitektur.

Han ga mange tips til hvordan kommunene kunne tenke i forhold til bærekraftige energiløsninger og tok også opp problemstillinger knyttet til lagring, videresendelse av energien som blir produsert i huset (overskuddsenergien). i prosjektet vurderte de løsninger mot batteri, men her var blant annet regelverket et hinder for få lov til å sende tilbake strøm til strømnettet. Dette kunne vi i Leverandørutviklingsprogrammet fortelle at var en problemstilling hvor vi har tatt initiativ til å samle flere offentlige aktører, med Undervisningsbygg i spissen, for å samlet se hvordan vi kan løse disse utfordringene.

Oversikt over treleverandørmarkedet i Norge

Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus; som har et mål om å dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere, ga blant annet kommunene en oversikt over treleverandørmarkedet i Norge.

Ett prosjekt fra hvert nettverk ble presentert

De tre prosjektene som ble presentert fra kommunene/fylkeskommune synliggjorde ulike utfordringer og løsninger.

Tiller videregående skole i Trondheim synliggjorde byggets miljøstrategi og -krav. Nye Sauland skule i Hjartdal i Telemark sa litt om utfordringsbildet en mindre kommune kan møte når de skal bygge bærekraftig og Fræna kommune i Møre & Romsdal presenterte sine tanker rundt 3 nye skoler de skulle bygge.

Hvordan sette miljøkrav?

Til slutt hadde Leverandørutviklingsprogrammet,  i samarbeid med Malvik kommune,  invitert inn SINTEF Byggforsk og NTNU til å si noe om hvordan de kan sette miljømål for en ny ungdomsskole i Malvik. De spurte om hva er realistiske miljømål på kort og lang sikt? Hvilke miljømål kan knyttes til materialvalg og energiløsninger? Og hvilke løsninger kan oppfylle målene? De fikk svar fra Hans Martin Mathisen, professor ved Institutt for energi og  prosessteknikk på NTNU, og Christofer Skaar, seniorforsker på Sintef Byggforsk – som presenterte flere metoder for å gjøre det og Sintef Byggforsk skulle bistå kommunen videre.

Presentasjonene fra samlingen:

Treindustrien, Heidi Finstad

Innovative anskaffelser, Hilde Sætertrø

Sigbjørn Faanes, Veidekke

Aasmund Bunkholt, Trefokus

Skanska, Bjørn Jenssen

Tiller vgs. Sør Trøndelag Fylkeskommune

Nye Sauland skule, Hjartdal kommune

Jendem og Sylte skole, Fræna kommune

Sintef Byggforsk, Christofer Skaar