Kick-start for innovasjonsarena DOV

av Cecilie Endresen

Denne uken kick-startet et ti-talls partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, som er veieiere av europa-, riks- og fylkesveier, en samhandlingsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Første steg, for å avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen DOV hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer, ble tatt. Nå blir neste steg å virkelig «kna» utfordringene for ytterligere å avsjekke  innovasjonspotensialet.

Denne uken kick-startet et ti-talls partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, som er veieiere av europa-, riks- og fylkesveier, en samhandlingsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Første steg for å avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen DOV hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer, ble tatt. Nå blir neste steg å virkelig «kna» utfordringene for å ytterligere å avsjekke  innovasjonspotensialet.

Klare målsettinger
Innledningsvis presenterte tre av veieierne, Statens Vegvesen, Nye Veier og Vestfold og Telemark fylkeskommune, klare målsettinger for bedre, mer effektiv, trafikksikker og klima- og miljøvennlig drift- og vedlikehold av vei. Forbedring av kunnskapsinnhenting om vegnettets tilstand, produksjonsoptimalisering, redusere miljøbelastning og klimagassutslipp ble fremhevet som viktige områder med potensiale for økt innovasjon og utvikling som ville bidra til å nå målene.

Innovasjon inn i drift- og vedlikeholdskontraktene                    At alle kontrakter skal inkludere muligheter for innovasjon og utvikling og ha kontraktsmekanismer som gjør det mulig å implementere ny teknologi/metoder i løpet av kontraktsperioden ble også understreket. I den forbindelse ble også betydningen av samspillet med leverandører og andre medspillere for å stimulere til utviklingsarbeid og innovasjon nevnt som en viktig faktor.

Behov for samhandling på tvers                                          Innspill fra gruppene i workshopen ga også signaler om et behov for samhandling på tvers veieierne imellom ift. ulike løp innen oppgavene som skal løses; en arena for erfaringsutveksling, best practice og mulige fellesinitiativer. Her ble det understreket fra en av gruppene at det også burde påkobles kompetansemiljøer for å styrke den tverrfaglige samhandlingen; anskaffelser, digitalisering, fag osv.

Hvor går VEIEN videre?                                                               Vi i Leverandørutviklingsprogrammet har som et umiddelbart tiltak opprettet en Teams-gruppe for å imøtekomme behovet for samhandling, deling av dokumenter, erfaringer og best practice – på tvers av vei-eierne. Så må det tiltaket være gjenstand for videreforedling, og ikke minst påkobling av andre aktører og kompetansemiljøer som det er hensiktsmessig å samhandle med i denne sammenheng. Vi vil deretter, utfra innspillene i workshopen, og evt. ytterligere innspill fra evalueringen av workshopen, invitere til et neste steg som kan svare opp behovene som vei-eierne har for å øke innovasjon og utvikling innen DOV-området.