I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

av Per Harbø

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

NHO, KS, Difi, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har sammen levert to innspill til NFD i forbindelse med arbeidet med ny St. melding om offentlige anskaffelser. Det ene innspillet peker på barrierer og muligheter, og om hvordan disse best kan løses ved at man ser på ulike tiltak i en sammenheng. Det andre innspillet er konkretisering av ett av de foreslåtte tiltakene, nemlig en oppskalert operativ videreføring av Nasjonalt program for leverandørutvikling etter at dagens programperiode løper ut 31.12.2019.

Uavhengig den videre saksgangen mener jeg at innspillene i seg selv representerer et aldri så lite gjennombrudd. Aktørene bak innspillene er jo svært forskjellige og har forskjellige utgangspunkt. Likevel har de funnet ut at de kommer lenger på IOA-området gjennom samarbeid enn om de jobbet hver for seg. De vil heretter gjøre hverandre gode og understøtte hverandres innspill, verktøy og virkemidler, samt bruke Leverandørutviklingsprogrammet der det er naturlig som en operativ pådriver for raskere skalering av arbeidet. I sum kan resultatene av innspillene bli et gjennombrudd for arbeidet med innovative offentlige anskaffelser i Norge.

 

Her kan du lese dokumentene som er sendt inn:

Økt innovasjon i offentlige anskaffelser

Begrunnelse LUP 3.0