Forskning skal bidra til å forankre innovative anskaffelser som praksis i offentlig sektor

av Hilde Sætertrø

Trondheim, Bergen og Bærum kommuner søker Forskningsrådet, gjennom FORKOMMUNE-programmet, om midler til et innovasjonsprosjekt som skal resultere i en forbedret organisasjons- og ledelsesmodell som gjør det enklere for kommuner (og andre offentlige virksomheter) å forankre innovative anskaffelser slik at det blir brukt som et aktivt strategisk verktøy til å imøtekomme samfunnsutfordringer.

Trondheim, Bergen og Bærum kommuner søker Forskningsrådet, gjennom FORKOMMUNE-programmet, om midler til et innovasjonsprosjekt som skal resultere i en forbedret organisasjons- og ledelsesmodell som gjør det enklere for kommuner (og andre offentlige virksomheter) å forankre innovative anskaffelser slik at det blir brukt som et aktivt strategisk verktøy til å imøtekomme samfunnsutfordringer. Søknaden er utarbeidet i samarbeid med NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling). En videreutviklet ledelsesmodell skal utvikles med byggesteiner som gjør det enklere for kommunene å skape en bedre og mer helhetlig forankring, organisering og ledelse av innovative anskaffelser. Det igjen skal sørge for mer og bedre samhandling i økosystemet rundt innovative anskaffelser; andre kommuner, leverandørmarkedet, virkemiddelapparatet.

Hensikten med innovasjonsprosjektet tar utgangspunkt i en OECD-rapport som kom ut i 2017 (se referanse i sammendraget) og som peker på 2 hovedutfordringer Norge har knyttet til innovasjon gjennom offentlig etterspørsel: 1) Innovative anskaffelser må i større grad betraktes og brukes som et strategisk verktøy for omstilling, 2) Kompetanse på hvordan man skaper innovasjon med bakgrunn i behov i offentlig sektor / samfunnet må økes.

Leverandørutviklingsprogrammet svarer ut OECD-rapport

Både OECD-rapporten og innovasjonsprosjektet støtter planene for videreføring av Leverandørutviklingsprogrammet. For det første har vi mye ugjort i Norge enda om vi skal hevde oss blant de beste i Europa (verden?), og for det andre må vi nå øke fokuset på å få anskaffelser høyere opp på et strategisk nivå i offentlige virksomheter, og myndighetene må bruke verktøyet mer aktivt for å løse store samfunnsutfordringer og få til felles verdiskaping for alle. Programmets 5 eiere understreket i felles innspill til ny Stortingsmelding om offentlige anskaffelser at programmets videre eksistens er avgjørende for raskere å utnytte innovative anskaffelser som omstillingsverktøy.

For å få til det siste må flere offentlige virksomheter gå sammen, gjerne med forankring fra departementsnivå, om å skape «makt» bak behovet. Slike felles-initiativ krever koordinering, planlegging og mobilisering av mange aktører. I dag har Leverandørutviklingsprogrammet denne rollen, en rolle som har utviklet seg med bakgrunn i opparbeidet erfaring fra mange innovative anskaffelses-prosesser. Det trengs mange for å «flytte fjell» – og det får vi best til sammen og samtidig.

Vi trenger forskning

Innovative anskaffelser vil kunne være et betydelig virkemiddel i omstillingsarbeidet, og da er det helt avgjørende at vi øker vår kunnskap enda mer for å lykkes. Det er pt svært lite forskningsbasert kunnskap som kan støtte organisatorisk endringsarbeid i offentlig sektor i retning av flere og bedre innovative anskaffelser i et mer innovativt økosystem. Verdiskapingspotensialet i dette innovasjonsprosjektet er flere, bl.a. å bidra til at utdanningstilbud får innovative anskaffelser som et sentralt tema. Spesielt kritisk er det også å forstå bedre hvordan innovative anskaffelser kan brukes til næringsutvikling ved å ivareta leverandørenes positive forretningsutvikling. Vi har nok ikke helt klart å ta ut potensialet som ligger i systematisk næringsutvikling på lokalt og nasjonalt nivå der f.eks regionalt næringsutviklingsarbeid samspiller med offentlige anskaffelser som gjennomføres. Det er på høy tid at vi samler mye erfaringsbasert kunnskap som sitter hos pådrivere i Leverandørutviklingsprogrammet og blant alle som gjennomfører innovative anskaffelser i ulike offentlige virksomheter til forskningsbasert kunnskap.

Se sammendrag søknad innovasjonsprosjekt FORKOMMUNE KOMAN