Flomrespons: utvikling av framtidas lokale flomvarslingsverktøy

av Kjersti Granaasen

Gjennom anskaffelsesprosedyren Før-kommersiell anskaffelse vil seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen ved Regionrådet utfordre markedet til å utvikle et nytt og framtidsrettet verktøy for flomvarsling, som kan predikere flom på lokalt nivå 1-3 dager før den inntreffer. Forskingsrådet har bevilget 8 millioner kroner til prosjektet «Flomrespons» som ledes av Skåppå Kunnskapspark.

Se sak på Anbud 365, februar 2020.

Målet med prosjektet er å redusere kostnadene og risikoen knyttet til flom både før, under og etter en flomhendelse. Dette kan bidra til store samfunnsbesparelser knyttet til hver enkelt flom, og vil gagne både kommuner, vegmyndigheter, forsikringsbransjen og andre private næringsaktører.

Dagens nasjonale varslingssystemer er basert på detaljert informasjon om blant annet vannføring, snømengde og/eller vått i bakken, og prognoser for nedbør og temperatur. Varslene utarbeides på regionalt nivå, og dekker store områder, tidvis flere fylker. Disse regionale varslene skal danne et grunnlag for kommunenes vurdering av den lokale flomrisikoen.

I små kommuner med små administrasjoner, er det krevende å vite hvor flommen kan inntreffe. Samtidig har de liten mulighet til å holde oversikt over alle lokale, utsatte punkter. Kommunene påføres store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader. Ifølge Norsk naturskadepool har vannskader relatert til vær- og naturskader kostet 27 milliarder kroner de siste 10 årene.

Det er derfor et behov for en teknologi som kan predikere mer lokale varsler for flom, og som gjør det mindre personavhengig for kommunene.

Høsten 2019 gjennomførte Skåppå et For-prosjekt med der muligheter for utvikling ble drøftet med interesserte leverandører. Tilbakemeldingen de fikk resulterte denne Før-kommersielle anskaffelsen for å utikle framtidens lokale flomvarslingsverktøy.

Les mer om den Før-kommersielle anskaffelsen HER.

Les mer om Før-kommersiell prosedyre HER, Digitaliserings Direktoratet.