Bli med i ØST-nettverk for innovative anskaffelser!

av Cecilie Endresen

Er du en en offentlig virksomhet i Viken, Oslo, Innlandet eller Vestfold og Telemark? Ønsker du bistand til virkelig å benytte mulighetsrommet i bruk av innovative anskaffelser for raskere å løse klima-, helse-, demografi- og andre viktige samfunnsutfordringer? Ser du potensiale i å dele erfaringer og bli inspirert av andre offentlige virksomheter med likelydende ambisjoner? Da får du nå mulighet til å bli med i Øst-nettverket for innovative anskaffelser. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid mellom KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Er du en en offentlig virksomhet i Viken, Oslo, Innlandet eller Vestfold og Telemark? Ønsker du bistand til virkelig å benytte mulighetsrommet i bruk av innovative anskaffelser for raskere å løse klima-, helse-, demografi- og andre viktige samfunnsutfordringer? Ser du potensiale i å dele erfaringer og bli inspirert av andre offentlige virksomheter med likelydende ambisjoner? Da får du nå mulighet til å være med i Øst-nettverket for innovative anskaffelser. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid mellom KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Hvorfor være med i et nettverk for innovative anskaffelser?

Offentlige anskaffelser har potensial til å bli Norges kraftigste innovasjonsmotor. Per 2021 blir det foretatt innkjøp for nær 600 milliarder kroner årlig, og det er både samfunnsnyttig og smart å bruke en større del av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger. Det gir produktivitetsgevinster og det vil være avgjørende for om Norge løser klima-, helse-, demografi- og andre viktige samfunnsutfordringer, og er et viktig bidrag til å innfri FNs bærekraftsmål.Landstinget til KS forventer at alle kommuner og fylkeskommuner tar i bruk innovative anskaffelser.

I de politiske prioriteringene i kommunal sektor for perioden 2020 – 2023 nevnes kommuner og fylkeskommuners samfunns- og næringsutviklerrolle som tilrettelegger for bærekraft, innovasjon og verdiskapning i privat og offentlig sektor, og at det offentlige bruker sine innkjøp for å stimulere til grønn omstilling og innovasjon.

Hvem i din virksomhet er dette aktuelt for?

Tilbudet om ØST-nettverket for innovative anskaffelser retter seg særlig mot ansatte med fagkompetanse og innkjøpsansvar. For å få arbeidet i nettverket mest mulig relevant må den enkelte bidra med egne problemstillinger /utfordringer, samt være innstilt på å dele egne erfaringer med de andre deltakerne.

Hva får du og din virksomhet igjen for å delta?

I nettverket er det et mål at deltakerne vil få en overordnet forståelse for innovasjon, og metodisk tilnærming til innovasjon gjennom anskaffelser, samt at en lærer mer om behovskartlegging, markedsdialog og hvordan berede grunnen for forestående anskaffelser.

Det gis også veiledning i forankring av arbeidet, eksempler på gode anskaffelsesstrategier samt kunnskap og kompetanse til selv å kunne igangsette innovative anskaffelsesprosesser.

For mer informasjon om nettverket og påmelding, se invitasjonen som sendes ut til kommuner og fylker.

Det er startet opp et tilsvarende nettverk på Vestlandet. I videoen i vedlagt link får du bl.a Gjesdal kommunes erfaringer med deltakelse både i nettverk og innovative anskaffelsesprosesser: https://youtu.be/Y8Dg8VUECnE

Enkel søknad for å delta: SØK HER

Søknadsfrist 25.september 2021