Bedre overvannshåndtering vil spare kommune for store summer

av Bjørnar Grønhaug

Bærum kommune fikk i 2019 14 millioner av Innovasjon Norge til et Innovasjonspartnerskap med mål om å utvikle en bedre løsning for overvannshåndtering. Løsningen er nå klar til å tas i bruk og vil gi kommunen et godt verktøy for å jobbe med å redusere risiko for oversvømmelse, noe som vil redusere regningen kraftig etter et styrtregn for kommunen og dens innbyggere.

Behov for bedre overvannshåndtering

I 2016 ble Bærum rammet av et styrtregn som førte til skader på offentlig og privat eiendom i 50 millioners-klassen, i tillegg til at E18 ble stengt på to steder. Samtidig skjedde lignende hendelser i Danmark og det kom en NOU (utredning) på området som førte til økt oppmerksomhet på området og en bevissthet om at klimaendringer vil føre til mer styrtregn som igjen potensielt vil føre til gjentatte hendelser der offentlig og privat eiendom vil påføres store skader.

I 2017, 2019 og 2020 skjedde lignende hendelser som den i 2016, men ikke i like stort omfang. Summen av hendelsene og innsikten i fremtidige utfordringer om at klimaendringene vil gi flere og hyppigere styrtregn ga likevel vilje og anledning til å sette i gang et prosjekt for å finne en bedre løsning for overvannshåndtering.

Dette ble starten på innovasjonspartnerskapet Innovann, et innovasjonspartnerskap med Bærum kommune, Lørenskog kommune, Envidan, Scalgo, Aarhusvand og SLA, med støtte fra Innovasjon Norge.

Tradisjonell tankegang og innkjøp er ikke nok

Det ble raskt tydelig gjennom forarbeidet til prosjektet at større rør og andre tradisjonelle løsninger for overvannshåndtering ikke vil strekke til, vann og kloakk vil da bare komme opp av kummer og avløp og sige ut andre steder.

Bærum kommune gikk derfor inn for et større prosjekt som inkluderer tilnærmet alle kommunens avdelinger.

– Det har vært mye mer innsats internt enn det man trodde. Før var det Vann og Avløp som jobbet med overvann. Nå prøver vi å få det til å være alle som påvirkes av dette eller har et tilstøtende fagfelt. Og det viser seg å være nesten hele kommunen. Det kom litt overraskende på, humrer Hans Haltbakk Thoresen i Bærum kommune.

Å tenke behov fremfor løsning gir spennende resultater

LUP har bidratt med IOA-metodikk, veiledning og faglig støtte underveis i hele prosessen. Dette har ført til bredere tverrfaglighet og et fokus på behov fremfor løsning.

Gjennom å fokusere på behovet ble nettopp det at dette ikke var et problem som én avdeling kunne løse alene, men at alle som ble berørt av et styrtregn og manglende kapasitet på overvannshåndtering måtte få være med i prosessen, veldig tydelig.

– Reisen fra å tenke at vi måtte kjøpe noen nye rør eller en ny teknisk dings, til å skjønne at det var ikke det vi trengte, var en reise vi måtte dyttes gjennom. Det gjør litt vondt, men var absolutt verdt det, sier Holtbakk Thoresen.

Et av innspillene Gørill Hørrigmoe, innovasjonspådriver i LUP kom med tidlig i prosessen, var å bruke tjenestedesignere for å bidra i inn i de innledende fasene. Det var ikke helt åpenbart hvordan det skulle tilføre prosjektet verdi, men viste seg å være avgjørende i det lange løp.

– Vi var nok skeptiske, for vi forsto ikke med en gang hvordan det skulle hjelpe oss, men det var helt klart veldig nyttig for å klare å se nå-situasjonen vår utenfra, og dytte oss i riktig retning, ler Therese Holm Thorvaldsen, prosjektleder for InnoVann i Bærum kommune.

Omfattende metode, men absolutt verdt det

Den konkrete løsningen er det Envidan-konsortiet som har levert. Gjennom å undersøke og kartlegge områdene der vannet samler og beveger seg ved styrtregn, kan man analysere risikoen og kostnadene forbundet med overvannsflom. Man kan også gjøre terrengendringer og se på hvilken effekt dette har, og om tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dette kalles en Skybruddsplan. Planen gir henvisninger for hva som kan gjøres både på kort og på lang sikt, og inkluderer fremtidige planer for områder det skal bygges, rehabiliteres eller gjøres andre inngrep. Ved å ha en slik langsiktig plan og oversikt blir klimaavtrykkene og inngrepene også mindre. Kommunen får dermed mer og bedre klimatilpasning for pengene.

Veien til å komme til løsningen har vært lang, men alle i prosjektledelsen er enige om at det har vært verdt det.

– Det er noe med hele metoden som er ganske kompleks og tidkrevende. Det å gå over i et innovasjonspartnerskap med behovskartlegging, dialogkonferanse, konkurranse og evaluering – hele den metoden for en innovativ anskaffelse er jo mye mer omfattende enn det tradisjonelle. Og er det noen som kan det og er veldig god på det så er det jo LUP. Så vi er veldig fornøyde med at vi har hatt dem med på laget, sier Therese Holm Thorvaldsen.

– Skybruddsplan var ikke en gang et begrep som fantes i behovsbeskrivelsen eller anbudet som ble levert. Nå har vi et helt nytt verktøy som løser problemet på en måte ingen hadde tenkt på i forkant og der alle avdelinger er involvert, som vil gi mye bedre muligheter til å være godt forberedt i fremtiden og håndtere de hendelsene som vil komme på en mye bedre og samfunnsøkonomisk lønnsom måte, supplerer kollega i Bærum kommune Hans Holtbakk Thoresen.

Behovene som skulle løses var:

  • Bidra til å utvikle en organisasjon og kultur som gjør det mulig å jobbe bedre og mer tverrfaglig med overvannshåndtering.
  • Utvikle tverrfaglige arbeidsprosesser som bidrar til bedre håndtering av overvann.
  • Utvikle verktøy som gir bedre beslutningsunderlag, og understøtter gode prosesser for håndtering av overvann.

Bildet under viser hvordan kartleggingen av den tverrfaglige håndteringen av overvann så ut i starten av prosjektet og hvordan det ser ut i dag.

En liten investering med stor gevinst

I mai 2023 er løsningen ferdig utviklet og skal nå implementeres. I første omgang skal den tas i bruk i området Stabekk-Lysaker, inkludert Lysakerelva som renner ut i Oslofjorden. Der har det tidligere kommet forurensning fra kloakk pga styrtregn og store mengder overvann, så løsningen vil på sikt også bidra til å dempe forurensningen av fjorden.

Kommunen er nå i ferd med å lyse ut en ny stilling som overvannskoordinator, som kan holde i det videre arbeidet med løsningen, og viderefører tverrfagligheten på tvers av tilnærmet alle avdelinger i kommunen. En slik investering vil være veldig rimelig i forhold til de massive utgiftene som kan komme i én enkelthendelse, flere år på rad og er dermed en liten investering med stor gevinst.

Vi i LUP gratulerer Bærum kommune med et særdeles vellykket Innovasjonspartnerskap og med en spennende løsning som flere andre kommuner kan kopiere. Leverandøren Envidan har også vokst underveis i prosessen og vil bygge videre på prosjektet på flere måter. Mer om dette kommer senere.

Les mer om løsningen som ble til gjennom Innovasjonspartnerskapet InnoVann her eller ta kontakt med Gørill Hørrigmoe for mer informasjon og hjelp til å komme i gang med et eget innovasjonsprosjekt.