Bærekraftige bygg på agendaen på verdens største massivtrefabrikk

av Cecilie Endresen

Nå bygges verdens største massivtrefabrikk - Splitkon - på Åmot. På onsdag fikk over 40 deltagere fra 15 ulike offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark og Vestfold ta den gryende fabrikken i eget øyesyn. .... og temaet var naturlig nok; Bærekraftige bygg - med fokus på bruk av tre og hvordan benytte dialogen med markedet gjennom et byggeprosjekt for å oppnå ambisjoner om et bærekraftig, fremtidsrettet bygg.

Nå bygges verdens største massivtrefabrikk – Splitkon – på Åmot. På onsdag fikk over 40 deltagere fra 15 ulike offentlige virksomheter i Buskerud, Telemark og Vestfold ta den gryende fabrikken i eget øyesyn. …. og temaet var naturlig nok; Bærekraftige bygg – med fokus på bruk av tre og hvordan benytte dialogen med markedet gjennom et byggeprosjekt for å oppnå ambisjoner om et bærekraftig, fremtidsrettet bygg.

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner har klare ambisjoner om bærekraft når de skal anskaffe nye skoler, barnehager, helsehus mm. I klimaregnskapet til byggeprosjekter er valg av materialer, og ikke minst kortreiste materialer, ett av flere viktige aspekter for å oppnå klimaambisjonene. Splitkon AS i Buskerud er i ferd med å bygge verdens største produksjonsanlegg for krysslimt tre (massivtre). Kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold, med samarbeidspartnere, som har ambisjoner om å bygge «grønt» i sine fremtidige bygganskaffelser var derfor invitert til fagdag, hvor fokus er kunnskap og inspirasjon om bærekraftige bygg og tre som byggemateriale.

Samlingen er et ledd i flere kompetansehevende samlinger om bærekraftige bygg og benyttelse av innovative anskaffelser som metode.

Samlingen ble åpnet av ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand, som har vertskapsrollen på vegne av alle kommunene i Buskerud i nettverket «Bygg i Tre».

Deretter ga daglig leder i Splitkon, Morten Johansen, deltagerne et innblikk i bedriftens historie og ambisjoner om at både råvarer, produksjon og markedet skal være 100% norsk, før vi fikk en befaring produksjonshallen/lagerbygget som blir Norges største fottavtrykk av et isolert trebygg.

Etter befaringen ga Kristine Nore, forskningssjef på Splitkon, en innføring i hvordan bærekraftige bygg utføres, utfra et teknisk perspektiv (lyd, brann, med mer), for deretter å synliggjøre bærekraftige og helsemessige gevinster i bruk av tre som materiale i bygg.

Kongsberg Eiendom presenterte sine erfaringer fra hele prosessen i forhold til de klimaambisjonene kommunen hadde – og som de nå er i gang med å realisere – i oppføringen av nye Vestsiden skole med flerbrukshall på Kongsberg. I tillegg til utstrakt bruk av tre presenterte de noen spenstige energiløsninger basert på solenergi og lagring med bruk av hydrogen.

Avslutningsvis fikk kommunene en innføring i innovative anskaffelser – og hvordan de kunne hente inn informasjon/innspill til løsninger fra leverandører på det de behovet de har i sine byggeprosjekter gjennom dialog med markedet, fra Cecilie Endresen i Leverandørutviklingsprogrammet.

Hvordan de kan innhente ytterligere fagekspertise i forhold hvordan bygge i tre fikk de fra nettverket «Bygg i Tre» og tredrivernettverket i de tre fylkene, representert ved Kristin Vedum og Per Arild Aasheim.

Nå gjenstår det å se hvem som griper muligheten til ytterligere kompetansepåfyll og rigger sine fremtidige bygganskaffelser så de åpner opp for de innovative, bærekraftige løsningene.