30% vekting av miljø: benytt mulighetene!

av Bjørnar Grønhaug

Fra januar 2024 er hovedregelen at offentlige oppdragsgivere skal vekte klima- eller miljøhensyn med 30 %. DFØ har nylig publisert utkast til veileder for de nye regler om skjerpet ivaretakelse av klima- eller miljøhensyn i offentlige anskaffelser. I LUP har vi i mange år jobbet frem klima- og miljøvennlige anskaffelser, og har noen erfaringer å dele om hvordan man kan jobbe med målet om å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk og/eller miljøbelastning.

Som det følger av utkast til veilederen, er det fem prioriterte innkjøpskategorier:

  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Veigående transport
  • IKT-utstyr
  • Mat og måltidstjenester
  • Møbler

Selv om disse kategoriene løftes frem som prioriterte innkjøpskategorier er det klart at hovedregelen om 30 % vekting gjelder på generelt grunnlag. Det anbefales også å se nærmere i utkast til veileder for oppdragsgivers mulighet til å angi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge.

Spørsmålet mange oppdragsgivere sitter med er hvordan man fra 2024 skal angripe kommende anskaffelser. Som ved tidligere miljøbestemmelse så er det ikke et fasitsvar med to streker under, men vi i LUP ønsker å trekke fram måter man kan jobbe på – og eksempler på innovative anskaffelser som innebærer reduksjon av det samlede klimaavtrykket.

Oppdragsgivers verktøykasse

Som det følger av utkast til veilederen pkt. 6.2 så er dialog med markedet forut for konkurranser et viktig verktøy som oppdragsgiver kan benytte for å ivareta klima og miljøhensyn.

Dialog med markedet bør alltid stå sentralt, og fra 2024 blir dette verktøyet enda viktigere for oppdragsgiver. En godt gjennomført markedsdialog gir oppdragsgiver et langt bedre grunnlag for at anskaffelsen blir en suksess og at man kan hente ut gevinster i etterkant av gjennomført prosess.

Dialogen vil videre gjøre det enklere for oppdragsgiver å finne ut om klima- og miljøhensyn best ivaretas gjennom vekting – eller om klima- og miljøkrav gir en bedre effekt.

Når man gjennomfører dialog, gir det et langt bedre grunnlag å gjennomføre anskaffelsen på. Man får oversikt over mange sentrale forhold som beslutningsgrunnlag, ivaretakelse av miljø, konkurransehensynet og ikke minst kompetansen markedet sitter med og hva som finnes der ute. Dette er alle faktorer som bedrer premissene for at oppdragsgivers tildelingskriterier gjenspeiler den faktiske betalingsvilje.

Vi i LUP har flere verktøy som kan benyttes i planleggingsfasen (avklare behov og forberedelse av konkurransen). Selv om verktøyene er ment for gjennomføring av innovative anskaffelser kan de også benyttes ved gjennomføring av anskaffelser som ikke har som mål å være innovativ.

Og som alltid – ta kontakt dersom dere skulle ha noen spørsmål.

Eksempler på anskaffelser som reduserer det samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.  

Hvordan man som oppdragsgiver vil møte en spesifikk anskaffelse  – og om det blir gjennom hovedregelen om vekting av klima- og miljøhensyn med minimum 30 % eller ved klima- og miljøkrav i til det som skal anskaffes vil variere.

Det som uansett er klart, er at formålet med den nye miljøbestemmelsen er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Vi i LUP ønsker å trekke fram et par eksempler på anskaffelser hvor man har klart å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk/miljøbelastning.

Gjennom bruk av innovative anskaffelser har det er kommet fram en løsning for Miljøvennlig metode for sikring av kvikkleireområder . Her viser testene at man ved hjelp av metoden kan redusere klimagassutslipp med 30-60 %, og at kostnadene kan reduseres med over 20 %.

Videre har man eksempelet hvor en innovativ anskaffelse om ny sveiseteknologi for brubygging som innebærer at man kan bygge raskere, billigere og mer miljøvennlig.

Som eksemplene ovenfor viser kan innovative anskaffelser være med på å løse målet om å redusere det samlede klimaavtrykk og miljøbelastning.

Ved fokus på planleggingsfasen gjennom bla. behovsavklaring og dialog kan man hente ut gevinster som er sentrale for den aktuelle oppdragsgiver. Innovasjon er ikke et mål i seg selv – men gjennom innovasjon kan man sikre gevinster som økt bærekraft, ivaretakelse av næringslivet, nye og bedre løsninger og økonomiske besparelser, for å nevne noe.