Biogass busser

Østfold fylkeskommune har som politisk målsetting å øke bruken av alternative, mer miljøvennlige drivstofftyper (biogass) og bedre miljøløsninger i nye transportavtaler. For å lykkes trengte de innspill fra markedet for å få en best mulig kravspesifikasjon.

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Gørill Horrigmoe

Gørill Horrigmoe

Innovasjonspådriver Oslo

gorill.horrigmoe@lup.no
906 72 754

Resultater

Tatt innovative anskaffelser i bruk
ØKT høstet så gode erfaringer fra prosessen at de senere har benyttet seg av denne måten å gjøre innkjøp på.
Årets lokaleklimatiltak 2013
Zero: dette er et viktig klimatiltak med svært stor overføringsverdi. 

Om anskaffelsen

Prosess

Vurdere behov

Utgangspunktet for pilotprosjektet var klare politiske føringer. Østfold fylkeskommune ønsket, etter prinsippavklaringer, økt bruk av alternative, mer miljøvennlige drivstofftyper (biogass) og bedre miljøløsninger i nye transportavtaler. Fylkesrådmannen ble deretter bedt å kunngjøre to avtaler for lokale busstjenester.

Planlegge og organisere

Østfold kollektivtrafikk (ØKT) er ansvarlig enhet for kollektivtrafikken i Østfold og fikk oppfølgingsansvaret for det politiske vedtaket. Ledelsesforankring (politiske vedtak) var sterk og gav godt spillerom for innkjøper.Initiativet til å løfte prosjektet inn som en pilot i leverandørutviklingsprogrammet kom fra øverste ledelse i fylkeskommunen.

Dialog med markedet

ØKT så et behov for å gå i dialog med markedet fordi de trengte informasjon og bedre oversikt over alternative og fremtidsrettede løsninger på noen utfordringer før den endelige kravspesifikasjonen skulle ferdigstilles.

Les mer

Dialogen med markedet foregikk først og fremst gjennom en åpen dialogkonferanse, der 60 deltakere fra om lag 30 bedrifter møtte. I etterkant av konferansen ble det åpnet opp for at leverandørene kunne komme med sine innspill. Det ble også gjennomført syv en-til-en møter hvor leverandørene fikk mulighet til å gi en kort muntlig presentasjon av sine løsninger. De skriftlige innspillene ble samlet, anonymisert og presentert for politisk ledelse.

Leverandørene opplevde at prosessen på dialogkonferansen var informativ og nyttig i den forstand at de fikk presentasjon av kunden og noe mer informasjon om innkjøpet. Det er viktig å ha tydelige behov i møte med markedet. Leverandørmarkedet fikk informasjon om dialogprosessen gjennom veiledende kunngjøring på Doffin, på innkjøpers nettside og ved direkte henvendelser. ØKT henvendte seg også direkte til leverandører de visste kunne være aktuelle.

Gjennomføre konkurranse

Østfold kollektivtrafikk startet arbeidet med nye bussavtaler for Nedre Glomma og Mysen med planlagt kunngjøring 1. august 2012 og driftsstart 1. juli 2013. Konkurransen ble gjennomført i henhold til fremdriftsplan. Nettbuss AS fikk kontraktene, som omfatter omlag 100 biogassbusser som vil gi langt lavere utslipp av bl.a. sotpartikler og NOX enn dagens busser. Totalt 3 selskaper leverte tilbud innen fristen.