Pågående anskaffelse

Nytt Sykehus i Drammen

Det investeres 8,6 mrd i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Denne investeringen er det en vilje om at skal benyttes som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder. Prosjektledelsen for bygging av det nye sykehuset ønsker å se på mulighetsrommet; både i gjennomføring av selve byggeprosessen, i utformingen av bygget og i forhold til å få de mest brukervennlige og fremtidsrettede tjenestene i bygget når sykehuset står ferdig i 2024.

Prosess

Idefasen

Hovedaktivitetene i idéfasen var å etterprøve, dimensjoneringsgrunnlaget for et nytt sykehus, vurdere struktur for sykehuspsykiatrien og utrede lokaliseringen og tomt for det nye sykehuset, samt å beregne økonomisk bærekraft for Vestre Viken for å gjennomføre utbygningene som er utredet.
Idefasen ble avsluttet 20.november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

Les mer

Idefaserapporten for nytt sykehus i Vestre Viken HF omfatter tre hovedproblemstillinger:

1. Etterprøving av kapasiteter, arealer, kostnader og Vestre Viken HF sin «bærekraft» for å bygge et nytt sykehus.

2. Utredning av fem alternativer (0-alternativet og fire variasjoner for løsning for psy-kisk helse og rus) for videreutvikling av hensiktsmessig bygningsmasse i Vestre Vi-ken HF. Dette er med sikte på å skape de beste forutsetninger for den framtidige spesialisthelsetjenesten i sykehusområdet, i tråd med målbildet for helseforetaket, Helse Sør-Øst og nasjonalt.

3. For de alternativene som samler virksomheten i nybygg, er det utredet hva som vil være den mest gunstige lokalisering for Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS), gitt de tomtealternativene som er framkommet som tilgjengelige og realistiske, og har en robusthet for framtida.

I en idéfase skal det, i tråd med veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, blant de alternativer som er «liv laga», anbefales tre alternativer som skal utredes like-verdig på konseptfasenivå.

Idefasen ble avsluttet 20.november 2013. I den prosessen ble Brakerøya videreført som sykehustomt.

IDEFASERAPPORT

 

Konseptfasen

Målet i konseptfasen er å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det alternativet som best oppfyller målene innenfor definerte rammer.
Konseptfaserapporten skal gi tilstrekkelig dokumentasjon for at besluttende myndigheter skal kunne velge løsninger og ta avgjørelser om prosjekter skal videreføres til forprosjekt. I konseptfasen ble endelig utbyggingskonsept avklart. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt, som viser innholdet i og hvordan det Nye Vestre Viken sykehuset fysisk skal utformes. I februar 2017 besluttet Helse Sør-Øst RHF at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen.
I denne fasen har Nasjonalt program for leverandørutvikling organisert et dagseminar med møter og workshops mellom prosjektledelsen i Nytt Sykehus i Drammen og aktuelle lands- og bransjeforeninger i NHO, 16. sept. 2015, med den hensikt å få innspill til utfordringer og mulighetsrom knyttet til bygging av nytt sykehus. I tillegg har prosjektdirektør Dag Bøhler hatt en orientering for markedet om fremdriften i prosjektet, i forbindelse med et miniseminar i Drammen om innovative offentlige anskaffelser 1.november 2016.

Les mer

I denne fasen har det vært en bred brukerinvolvering i behovsverifiseringen. Det har vært nedsatt sju medvirkningsgrupper og en tverrgående medvirkningsgruppe, som har medvirket i utarbeidelsen av hovedfunksjonsprogrammet. Det har videre vært egen medvirkningsgruppe for utarbeidelsen av hvert av programmene:

 •  Hovedprogram utstyr (HPU)
 • Overordnet Teknisk program (OTP)
 • Overordnet IKT-program (O-IKT)

For Delfunksjonsprogrammet (DFP) og Skisseprosjektet (SPR) har det videre vært nedsatt henholdsvis 29 og sju medvirkningsgrupper.

Konseptfaserapporten ble ferdigstilt våren 2016. Høsten 2016 ble det gjort en tilleggsutredning for å tilpasse prosjektet i forhold til  en kostnadsramme på 8,2 milliarder kroner.

KONSEPTRAPPORT Nytt Vestre Viken sykehus

SAMLERAPPORT tilleggsutredning

I februar 2017 besluttet Helse Sør-Øst RHF at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen.

Anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester

Det ble holdt et informasjonsmøte 19.06.2017 for arkitekt- og rådgiverbransjen i forbindelse med den forestående utlysningen av konkurransen.
Anskaffelsen ble lyst 1. juli 2017. Prosedyre var konkurranse med forhandling med tilbuds- og åpningsfrist 15. august 2017.
Målet er kontraktsinngåelse før jul 2017.

Les mer

 

 

Forprosjektfasen

Forprosjektfasen er siste del i tidligfaseplanleggingen. I forprosjektet skal planene for byggeprosjektet detaljeres. Det skal lages tegninger av sykehuset helt ned til romnivå, og det skal utarbeides en plan som beskriver aktiviteter, fremdrift og organisering for det videre arbeidet frem til bygget er ferdig.
Forprosjektet er planlagt gjennomført i 2018.

Les mer

I forprosjektfasen skal det anskaffes fagvis på fagområdene bygg, VVS, elektro, miljø, brann og utstyr. Hver pakke skal kontraheres separat.

Prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF ønsker i denne fasen å gå i dialog med markedet tidlig for å gi informasjon om prosjektet i god tid før de ulike anskaffelsene skal gjennomføres. Målet med dialogen er også å få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodell.

 

Dialog med markedet - leverandørkonferanse

For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus i Drammen inviterer Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, til en Leverandørkonferanse 11.april 2018 i Drammen.
Hensikten med leverandørkonferansen er å informere om videre prosjektprosess, avklare forventinger til markedet og bidra til kompetanseoverføring/mobilisere markedet.

Les mer

Helse Sør-ØST RHF ønsker gjennom leverandørkonferansen å:

 • Informere om videre prosjektprosess
  • prosjektmodellen – hensikt og målsetting
  • prosjektprosess – hva skjer når?
  • hvilke muligheter vil det være for dialog og gi innspill?
 • Avklare forventinger til markedet
  • Hvilke områder / behov ønsker prosjektet å utfordre markedet spesielt på og ha dialog om?
 • Bidra til kompetanseoverføring / mobilisere markedet
  • Hvilke erfaringer, kunnskap fra andre områder og sykehusbygg-prosjekter ønsker prosjektet å bygge videre på?

 

Forberedende dialog med markedet

I forkant av den store Leverandørkonferansen 11. april, ønsket den regionale Næringsforeningen i Drammensregionen å legge til rette for at lokalt næringsliv kan ta del av innkjøpene ved bygging og drift av nytt sykehus på Brakerøya.
For å forberede markedet så godt som mulig på videre prosess i bygging av nytt sykehus inviterte derif Næringsforeningen, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Vestregionen alle interesserte til konferanse med etterfølgende 7 temamøter.

Fokus på den forberedende leverandørkonferansen var:

•Hva skal til og hva trenger jeg å vite?
•Er jeg stor nok?
•Hva kreves det av min bedrift?
•Har jeg de resursene jeg trenger?

Les mer

 

Sykehuset Østfold, planlegging og bygging – regionalt næringsliv som leverandør
Prosjektdirektør ved sykehuset Tore Dag Olsen
Innovative anskaffelser – en motor for regional leverandørutvikling
Prosjektleder Cecilie Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Samarbeid i anbudsprosesser
Advokat Mats Ola Harberg, Svensson & Nøkleby
Advokat Mats Ola Harberg vil holde et praktisk rettet innlegg som tar for seg grensen for lovlig samarbeid i anbudsprosesser.
Muligheter og utfordringer ved leveranser til nye Drammen sykehus
Styreleder Heidi Lyche, Dynabyte Consulting

Nytt sykehus i Drammen skal etableres på Brakerøya i Drammen kommune, innenfor en kostnadsramme på 8 633 millioner kroner og et bruttoareal på cirka 111 000 m². Nytt sykehus er planlagt for samlokalisering av virksomhetene innenfor somatikk og psykiatri, samt etablering stråleterapienhet som vil være er en ny funksjon ved Drammen sykehus. Sykehuset er foreløpig planlagt med blant annet følgende kapasiteter:

 • 367 somatiske senger
 • 167 senger psykisk helsevern
 • 56 dagplasser
 • 176 polikliniske rom
 • 23 billeddiagnostiske rom
 • 24 operasjonsstuer

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Nytt sykehus på Brakerøya skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at prosjektet nytt sykehus i Drammen skal føres fra konseptfasen og over i forprosjektfasen.                                                                       Prosjektet er nå i gang med anskaffelse av arkitekt- og rådgivertjenester. Målet er kontraktsinngåelse før jul 2017 og gjennomføring av forprosjektet i 2018.

Det er lagt opp til en fagvis konkurranse fordelt på syv fagområder – arkitekt, bygg, VVS, elektro, miljø, brann og utstyr. Hver pakke skal kontraheres separat.

Prosjektorganisasjonen for det nye sykehuset ønsker å gå i dialog med markedet tidlig for å gi informasjon om prosjektet i god tid før de ulike anskaffelsene skal gjennomføres. Målet med dialogen er også å få innspill fra markedet på mulige løsninger på utvalgte områder/kartlagte behov, samt å kunne få innspill på hensiktsmessig gjennomføringsmodell.