Gjennomført anskaffelse

Trygghetsskapende produkter

Anskaffelsen omfatter responssentertjenester og trygghetsskapende produkter, ikke medisinske tjenester.

I Asker kommune og Bærum kommune er det flere og flere som har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer. Med bakgrunn i disse demografiske utfordringene, men også samhandlingsreformen, er kommunen innstilt på å satse på langsiktige og innovative løsninger som kan gjøre det mulig at brukere av helse- og omsorgstjenester kan bo hjemme så lenge som ønskelig og mulig. Samtidig kreves det produktivitetsforbedringer og effektivisering. Kommunen må ha nok kvalifisert personell for å utføre kjerneoppgavene innen helse- og omsorgstjenestene. Asker kommune og Bærum kommune må være proaktive for å sette organisasjonen i stand til å håndtere disse utfordringene.