Synstekniske hjelpemidler

NAV har i denne anskaffelsen behov for synstekniske hjelpemidler som dekker et mangfold av brukere og deres behov.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Gjennomført anskaffelse

Prosedyre

Anbudskonkurranse

Dokumenter (1)

Om anskaffelsen

En løsning som fungerer for en synshemmet bruker trenger ikke fungere for en annen med tilsvarende problem. Bredde og mangfold i produktsortimentet er derfor viktig. Primært er det en avtale på varer det ønskes tilbud på. I tillegg skal det tegnes avtale på reparasjoner og service. Leverandøren skal tilby opplæring i bruk av utstyr.

Kompetanse hos leverandørene er viktig. Formidlere hos NAV Hjelpemiddelsentralene har ofte behov for å diskutere løsninger og behov med de som kjenner produktene best. Leverandørenes brukerkunnskaper og løsningserfaringer er derfor viktig i denne sammenhengen.  Det er derfor behov for å legge til rette for at kompetansen i markedet kan opprettholdes over tid.

Brukere av synstekniske hjelpemidler finnes i alle aldersgrupper. Eldre med AMD (Aldersrelatert Macula Degenerering ) er imidlertid den største enkeltgruppen. Norges Blindeforbund sier at 10 % av alle over 70 år har mistet skarpsynet og vil ha nytte av et hjelpemiddel (SSB januar 2011 – 515 476 personer over 70 år gir 51 500 potensielle brukere). Dette er brukere som ofte trenger et enkelt leseTV uten for mange funksjoner, men ikke nødvendigvis. Vi lever i et informasjonssamfunn og andelen eldre som bruker IKT-utstyr er økende. De eldre som kommer til, ifølge SSB 13 000 pr år, vil ha økende krav til å fortsatt være tilstede i informasjonssamfunnet. Fokus på innovasjon og tilrettelegging for denne gruppen vil bli mer ressurskrevende i framtiden.

Løsninger for personer med nedsatt syn behøver ikke alltid innebære spesialdesign. Utforming av ordinære produkter, slik at det tilfredsstiller synshemmedes behov, er en målsetting i et inkluderende samfunn.

Når det gjelder brukere i arbeidsfør alder trenger disse utstyr som gjør at de kan fungere i en arbeidssituasjon. LeseTV med tilkopling til PC med spesialprogramvare er ofte løsningen.

Alternativ til skjerm i form av leselist og talesyntese er aktuelt for blinde og sterkt svaksynte. Felles for alt utstyr i en slik setting er at bruker skal få det utstyret vedkommende trenger for å komme i arbeid eller fungere i en jobbsammenheng.

Skoleelever trenger gjerne utstyr både hjemme og på skolen. Utstyret vil ofte ha samme funksjon som for en person i jobb. Det som utgjør en forskjell er at en elev/student som regel har behov for bærbart utstyr.

Det er viktig at IKTutstyr er tilpasset det teknologimiljøet det skal brukes i både på skolen og i arbeidslivet.

Videre er det behov for utstyr som kan benyttes i fritidssammenheng. Organisasjonslivet i Norge blomstrer og mange av disse brukerne er svært aktive i slik sammenheng. I tillegg er denne brukergruppen som andre folk, ute på reiser både innen- og utenlands. Behov for utstyr i slike sammenhenger er helt påkrevet.