StartOff – kompetanseutveksling i staten

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) ønsker å tilrettelegge for økt kompetanseutveksling i staten. Statlige virksomheter har drevet med kompetanseutveksling en stund, men systemene og prosessene er uoversiktlige, manuelle og tidkrevende. Derfor trenger DFØ en digital løsning for både virksomheter og statsansatte som gjør det enkelt å utveksle kompetanse.

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Asli Aydemir

Asli Aydemir

Prosjektleder StartOff

asli.aydemir@digdir.no
98062479
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle StartOff-prosjekter startet med en offentlig innkjøper som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer. DFØ står for konkurransegjennomføringen.

Leverandørene sender inn sine idéskisser

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer (tre uker)

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Én leverandør blir valgt til å utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Om anskaffelsen

I staten er det nesten 200  virksomheter og 160.000 ansatte. Staten som arbeidsgiver oppfordrer virksomhetene til å benytte seg av kompetanse på tvers av statlige virksomheter ved å legge til rette for, og verdsette kompetanseutveksling. Kompetanseutveksling i denne sammenhengen dreier seg om muligheten for å flytte statsansatte mellom virksomheter i korte perioder med inntil 1 års varighet, som for eksempel hospitering. På den måten kan staten utnytte kompetansebeholdningen som finnes blant virksomhetene på en ny og effektiv måte.

I 2019 ble det gjennomført en pilot med hensikt å fremme kompetanseutveksling i staten. Piloten innebar en manuell administrering av å koble virksomhet og kompetanse fra deltakerne i programmet. Etter å ha gjennomført koblingsarbeid med 68 påmeldinger fra 17 ulike virksomheter, ble konklusjonen av piloten, at en slik gjennomføring var for tidkrevende å administrere manuelt. Likevel fikk piloten tilbakemeldinger om at koblingshjelpen var avgjørende for virksomhetens påmelding til programmet.

DFØ ønsker derfor en digital løsning som kan koble sammen virksomhetenes behov og statsansattes kompetanse.  Løsningen skal fungere som et operativt verktøy som gjør at ansatte i staten gjør seg tilgjengelig for kompetanseutveksling fra virksomheten, men også som et strategisk verktøy på virksomhetsnivå som gjør at flere statlige virksomheter gjennomfører kompetanseutveksling som styrker gjennomføring av samfunnsoppdragene.

Dersom statlige virksomheter ikke deler kompetanse på tvers, kan det bidra til silodreven forvaltning, mindre grad av innovativ utvikling, dårligere ressursutnyttelse og kunnskapshull i statlige virksomheter.

Vi tror også at løsningen vil være et virkemiddel som synliggjør statens samfunnsoppgaver og muligheter for kompetanseutvikling som gjør at virksomhetene i enda større grad tiltrekker og beholder nødvendig kompetanse, og blir dermed en mer attraktiv arbeidsplass.

Markedsmuliugheten

Målgruppen for en løsning som kobler kompetanse og behov er i første rekke alle statlige virksomheter, men det vil også være et marked for en løsning for kompetanseutveksling også i kommuner, fylker og større private selskaper.

Les mer om prosjektet her

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Les mer om StartOff