StartOff – Bedre tjenestetilbud for syklister

Har du en tjeneste eller produkt som kan få flere til å ta i bruk sykkelen? Bane NOR søker en innovativ løsning som vil gi syklister et bedre tjenestetilbud på togstasjonen.

Aktører

Sist oppdatert

Status

Pågående anskaffelse

Ansvarlig pådriver

Johan Englund

Johan Englund

Fagdirektør

Johan.Englund@dfo.no
938 24 553
Harald Aas

Harald Aas

Innovasjonspådriver stat

harald.aas@lup.no
920 81 670

Prosess

Foreslå offentlige utfordringer som bør løses

Alle StartOff-prosjekter startet med en offentlig innkjøper som sender inn en prosjektskisse som beskriver den utfordringen de ønsker at oppstartselskapene løser.

Kunngjøre utfordringen

Oppdraget kunngjøres på Doffin med et konkurransegrunnlag og en behovsbeskrivelse. Utlysningen distribueres i sosiale medier og direkte mot oppstartsmiljøer. DFØ står for konkurransegjennomføringen.

Leverandørene sender inn sine idéskisser

Alle som ønsker det kan levere sine forslag og inntil seks leverandører inviteres til forhandlinger.

Utforske alternativer (tre uker)

Tre leverandører får tilbud om å videreutvikle sine forslag i dialog med oppdragsgiver over tre uker. Leverandører som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Én leverandør blir valgt til å utvikle løsningen

Etter tre uker presenteres forslagene for oppdragsgiver og én leverandør får ytterligere 15 uker til å lage en minimumsløsning (MVP = Minimal Viable Solution. Leverandøren som er med i denne fasen honoreres delvis for utviklingen.

Demonstrere resultat

Etter 15 uker presenterer leverandøren sin løsning for oppdragsgiver. Veien videre avhenger av hvor anskaffelsesklar løsningen på dette tidspunktet. Leverandøren får også en anledning til å demonstrere resultatet overfor offentlige innkjøpere, utviklingsaktører og potensielle investorer. Målet for alle StartOff prosjekter er at den offentlige innkjøperen skal kjøpe løsningen i etterkant og med det bli en viktig første kunde som kan utgjøre grunnlaget for videre salg og næringsvekst.

Om anskaffelsen

Bane NOR eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Dette omfatter 4.500 eiendommer og 330 stasjoner. Bane NORs eiendomsdivisjon sitt oppdrag er å gjøre det mer attraktivt å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Bane NOR har et transporthierarki som sier at myke trafikanter (gående og syklende) skal prioriteres på våre arealer. Sykkel som reisemiddel underbygger blant annet folkehelse, arealeffektivitet, og generelt en bærekraftig samfunnsutvikling.

Dagens stasjonstilbud består av tradisjonelle fasiliteter som kiosk, venterom, toalett etc. Til syklister tilbys det utendørs sykkelparkering ved stasjonen, samt at en god del av stasjonene har et sykkelhotelltilbud. Det kan oppleves som lite brukervennlig å sykle til stasjonen i dag. Problemstillingene til dette er sammensatt med tanke på behov til reisekjede, vær, topografi, demografi og lignende.

Problem/utfordring

Sykkelandelen i Norge er lav og dette gjenspeiles i transportmiksen ved våre stasjoner. Bane NOR har et tilbud for syklister ved våre stasjoner som er begrenset til parkering av sykkel med og uten tak, samt sykkelhotell. For å stimulere til økt sykling ønsker vi å utvikle tjenestetilbudet ved stasjonene. Ulempen med å ikke ha et helhetlig tilbud ved stasjonen for syklistene gjør at flere erstatter togreisen med bil.

Ønsket resultat/effekt

Bane NOR ønsker å øke antall reisende på tog og andel reisende som velger å ta sykkel til stasjonen ved å utvikle et bedre, og mer målrettet tjenestetilbud.

Bane NOR ønsker en løsning som kan bidra positivt for å oppnå følgende effekter:

  • Flere som ønsker å bruke sykkel
  • Flere som velger å bruke sykkel i kombinasjon med tog
  • Økt tilfredshet hos syklister
  • Effektiv bruk av Bane Nors arealer

Behovet

Som et supplement til dagens stasjonstilbud ønsker vi å utforske tjenester som kan stimulere til en sømløs reiseopplevelse ved bruk av sykkel. Løsningen skal gi brukeren mer lyst til å velge sykkel fordi det er et godt tilbud ved stasjonen og syklistenes behov prioriteres. Dette skal oppnås ved å ivareta syklisters helhetlige behov på en bedre måte enn i dag.

Bane NOR ønsker en effektiv arealbruk på stasjonen, med god flyt av passasjerer for minst mulig arealbruk. Delte mobilitetstjeneseter er et godt eksempel på tilbud som oppnår høy passasjerflyt med tanke på arealbruk over tid. Sykkelparkerings-kapasitet er utnyttet i varierende grad på våre stasjoner; med noen sykkelhotell som er ofte fulle, og noen som er brukt i svært liten grad.

Bane NOR eier og forvalter stasjoner i de store byene, i pendlerbyer, i tettsteder og grender. Stasjoner befinner seg ofte midt i sentrum, men også på utkanten av byen. Topografi, demografi, kollektivtjenester, bebyggelsesmønster mm. bidrar til et varierende utfordringsbilde. Det kan tenkes at noen tjenester passer bedre på enkelte «stasjonstyper» enn andre.

Begrensninger

Bane NOR forvalter stasjonsarealer, men ikke tjenestetilbud på togene. Mens tjenester som medfører tilpasninger av tilbudet på toget vil vurderes, skal forslag på løsninger i all hovedsak omhandle tjenester på stasjonen.

Midlene som brukes på dette Start-off prosjekt skal brukes på stasjoner innen pendelavstand fra Oslo. Eksempler på stasjoner som er på «ytterpunkt» er Hamar, Tønsberg og Halden.

 Les mer om konkurransen på StartOff.no

Om StartOff

StartOff er et rammeverk for gjennomføring av oppstartsvennlige anskaffelser. StartOff bistår med systematisert prosess, veiledning og støtte til oppdragsgiver og leverandør underveis.
Mer om StartOff